Newsletter:   Inscriere

Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului Data adaugarii: 2009-01-12  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate

Ghidul solicitantului - Consultanta pentru IMM

a. Introducere

Obiectivul specific
Acest DMI vizeaza dezvoltarea si inovarea bazei antreprenoriale, prin asigurarea infrastructurii logistice, accesul IMM la servicii de consultanta inalt calificate, precum si asigurarea de servicii integrate pentru afaceri.
Operatiunile implementate in cadrul acestui DMI, vor sustine dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international si facilitarea accesului IMM la servicii de consultanta cu valoare adaugata ridicata.
Dezvoltarea unor astfel de structuri de afaceri care sa asigure mediul adecvat pentru intreprinderi inovative, capabile sa concureze pe pietele nationale si internationale reprezinta premisele unei mai bune integrari a economiei nationale in economia europeana.
Acestea vor contribui la orientarea catre piata internationala si constituirea parteneriatelor intre unitati din sectorul cercetare-dezvoltare si IMM-uri, cresterea ratei de internationalizare a companiilor romanesti si la valorificarea activitatii de CD prin transferul rezultatelor in IMM. Dezvoltarea (SSA) are in vedere atragerea intreprinderilor cu potential de dezvoltare, care pot deveni catalizator pentru crearea unor poli de crestere selectati pe criterii nationale. De asemenea, se urmareste orientarea sectorului privat catre inovare, cresterea eficientei IMM-urilor, dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de munca si reducerea fenomenului de migrare a fortei de munca inalt calificate din randul specialistilor romani in stiinta si tehnologie.
Finantarea SSA vizeaza atat activitati de tip hard (construirea de infrastructuri, consolidari, modernizari, precum si achizitia de echipamente) cat si in activitati de tip soft (servicii destinate pregatirii antreprenoriale, precum: management, diseminare si informare, schimb de experienta in domeniul celor mai bune practici, activitati de indrumare si coordonare, transfer de know-how, seminarii si ateliere de lucru).
Incurajarea procesului de interactiune intre firme respectiv retelele de intreprinderi si clusterele va fi finantata de asemenea, in scopul favorizarii schimbului de informatii, cresterii numarului de furnizori si clienti, cooperarii activa cu alte organizatii si  institutii din mediul academic, stiintific si financiar

Scopul DMI
Scopul sprijinirii IMM-urilor pentru integrarea in lanturi de furnizori si clustere este acela de a intari retelele de afaceri si de cooperare intre intreprinderi prin potentarea lanturilor de valoare prin finantarea proiectelor comune in productie, export, consultanta, marketing, precum si alte servicii specializate si logistica.

Perioada generala de valabilitate: 2008 - 2013
Aceasta cuprinde 3 etape:
- Dezvoltarea SSE de interes national si international: 2008-2013
- Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor: 2007 - 2013
- Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere: 2009- 2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international
b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

Activitati eligibile
Activitatile eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt urmatoarele:
a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national siinternational
- Elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize financiare, proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor in vederea infiintarii/dezvoltarii unei SSA
- Achizitionarea de teren;
- Construirea/ modernizare/ extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de productie, servicii;
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza;
- Managementul SSA (maxim 3 ani dupa inceperea operatiunilor)
- Alte activitati necesare crearii/dezvoltarii SSA

Pentru intreprinderile gazduite:
- Achizitionarea de echipamente, instalatii tehnologice, utilaje;
- Achizitionarea de software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
- Achizitionare de servicii de consultanta si instruire specializata, strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus;
- Achizitionare de servicii de consultanta de afaceri si de promovare a afacerilor;
- Achizitionare de servicii

b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
In cadrul acestei operatiuni se vor finanta proiectele de sprijinire a intreprinderilor mici  si mijlocii, pentru achizitionarea de serviciii de consultanta calificata nelegate de activitatea curenta a firmei, in urmatoarele domenii:
- dezvoltarea de strategii bazate pe solutii inovative pentru crearea de noi produse/servicii si tehnologii;
- planuri de afaceri, studii de fezabilitate si pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;
- management, marketing si/ sau analize finanaciare pentru implementarea unui anumit proiect;
- strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;
- consultanta financiara specifica pentru un anumit proiect;
- studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;
- studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;
- strategii si planuri de dezvoltare si stimularea resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;
- studii de evaluare ºi diagnostic pentru transferul afacerii.

c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
- Elaborarea de studii pentru identificarea companiilor membre, evaluarea viabilitatii si beneficiilor, in vederea crearii si dezvoltarii clusterului/lantului de furnizori;
- Achizitionarea de echipamente de logistica necesare pentru functionarea clusterului (bunuri tangibile si intangibile pentru functionarea clusterului exclusiv teren si mijloace de transport);
- Servicii de consultanta angajate inainte sau dupa constituirea clusterului;
- Activitati pentru promovarea clusterului sau a firmelor membre sau clientilor;
- Studii pentru cercetari de piata sectoriale sau regionale;
- Alte activitati pentru firmele membre sau clienti (intalniri de lucru, seminarii pentru membri sau potentiali membri, clienti).

 

Categorii de beneficiari eligibili
a) Dezvoltarea SSE de interes national si international
- Intreprinderi private
- Parteneriat intre intreprinderi si autoritatile publice locale sau universitati si institute de C&D
- ONG-uri
- Autoritati publice locale
- Intreprinderi gazduite in cadrul SSA

b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor: societatile cooperative si societatile comerciale care se incadreaza in urmatoarele categorii: microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii.

c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori si clustere
- Autoritati publice locale
- Intreprinderi
- ONG

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
a) Dezvoltarea SSE de interes national si international
c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori si clustere
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
- intreprinderile sunt inregistrate la Registrul Comertului ca societati comerciale si isi desfasoara activitatea in Romania - intreprinderile nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori sau nu se afla intr-o alta situatie, similara cu cele mentionate mai sus, reglementate prin lege;
- la data depunerii cererii de finantare intreprinderile nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat, bugetele locale, asigurari sociale, asigurari pentru somaj, asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si asigurari de sanatate sau altele prevazute de legile in vigoare;
- administratorul societatii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de catre nici o instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- sa nu furnizeze informatii false sau date incomplete in legatura cu cele specificate mai sus;
- intreprinderile nu trebuie sa fie din categoria „societati in dificultate”, in intelesul Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, elaborate la nivel european (publicate Jurnalul Oficial al Comisiei 244 din 01.10.2004) si anume:
• in cazul societatilor cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capitalul de lucru in ultimele 12 luni;
• in cazul unei societati in care asociatii raspund nelimitat si solidar asupra obligatiilor sociale ale intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
• pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura insolventei.
- intreprinderile cu activitate economica mai mare de 2 ani, trebuie sa fi inregistrat profit in ultimii doi ani contabili;
- intreprinderile cu mai putin de 2 ani activitate economica, trebuie sa prezinte o garantie eliberata de o institutie financiara pentru cel putin 50% din valoarea investitiilor eligibile, criteriu care se aplica numai pentru operatiunea a);
- solicitantul trebuie sa prezinte dovada resurselor financiare de implentarea proiectului de SSA la nivel national / international.

Pentru intreprinderile care vor fi gazduite de SSA:
- sa aiba activitate intr-un domeniu productiv cu valoare adaugata ridicata
- plan de afaceri viabil, domeniul de activitate productiv utilizand tehnologii si procese inovatoare sau bazate pe rezultatele cercetarii - dezvoltarii (brevete, drepturi de autor etc)
- sa dovedeasca potential de distributie a produselor la nivel national si/sau international

b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Solicitantul eligibil este operatorul economic care indeplineste criteriile enumerate si detaliate in cadrul prezentului capitol.
- forma de constituire a solicitantului
• microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, societati cooperative.
• solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si nu solicita finantare pentru o activitate economica in unul din domeniile excluse.
- activitatea economica a solicitantului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ, alaturi de conditiile mentionate, urmatoarele:
• a desfasurat, in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent.
• demonstreaza ca detine resursele financiare necesare pentru cofinanatarea proiectului; a obtinut profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare. In acest sens se va atasa, la Cererea de finantare, situatia financiara depusa la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar.
• nu isi desfasoara activitatea intr-unul din urmatoarele sectoare de activitate:
- pescuit si acvacultura;
- productia primara a produselor agricole;
- procesarea si comercializarea produselor agricole;
- sectorul carbonifer
• nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
- este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile administrate de un judecator sindic, are o restrictie asupra  activitatii sale comerciale, este subiectul unor aranjamente intre creditorii sau se afla intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
- inregistreaza datorii restante la bugetul de stat, bugetele locale, asigurari sociale, asigurari pentru somaj, asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale precum si asigurari de sanatate sau altele prevayute de legile in vigoare, inclusiv
pentru toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator;
- este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
- a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost executat;
- este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004;
- reprezentantul legal al solicitantului
Solicitantul este eligibil daca reprezentantul sau legal (mentionat in certificatul constatator) nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:
a) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege);
b) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.
- Capacitatea de implementare a proiectului
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea de a asigura cofinantarea cheltuielilor eligibile, finanatarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului si capacitatea de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii corespunzatoare a proiectului pana la rambursarea/ decontarea cheltuielilor.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
a) Dezvoltarea SSE de interes national si international
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii asa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte;
- proiectul sa fie derulat in Romania;
- dimensiunea finantarii solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
- sa contina activitati eligibile definite pentru operatiune in cererea de propuneri de proiecte;
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
- rezultatele sa fie clar definite si masurabile/cuantificabile iar indicatorii conformi cu cei evidentiati in cererea de propuneri de proiecte;
- activitatile sa nu fi fost finantate din alte surse publice, nici partial, nici in totalitate;
- plan de afaceri este viabil pe termen mediu si lung si include proceduri detaliate de implementare, evaluarea ideilor inovative de afaceri, procedurile de monitorizare, prezentarea dovezii privind capacitatea de relationare cu mediul de afaceri, CD la nivel national si international;
- criteriile de admisibilitate pentru intreprinderile gazduite prevazute in proiect trebuie sa evidentieze caracteristicile de inovare si internationalizare si capacitatea acestora de creastere in cadrul SSA

b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
- activitatile nu au fost finantate in ultimii trei ani sau nu sunt finantate in prezent, partial sau in totalitate din alte surse publice;
- Scopul si obiectivele propunerii trebuie sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de interventie si operatiunii;
- Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei;
- Proiectul respecta regulile referitoare la ajutorul de minimis;
- Implementarea proiectului se realizeaza in cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de finantare.
- Dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in prezentul ghid, respectiv maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro;
- Proiectul contine in totalitate sau in parte activitatile si cheltuielile eligibile pentru aceasta operatiune;

c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii asa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte;
- proiectul sa fie derulat in Romania;
- dimensiunea finantarii solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
- sa contina activitati eligibile definite pentru operatiune in cererea de propuneri de proiecte;
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
- rezultatele sa fie clar definite si masurabile/cuantificabile iar indicatorii conformi cu cei evidentiati in cererea de propuneri de proiecte;
- activitatile sa nu fi fost finantate din alte surse publice, nici partial, nici in totalitate;
- prezentarea studiului de fezabilitate privind identificarea firmelor adecvate pentru a fi incluse in cluster;
- viabilitatea si beneficiile cluster-ului ce va fi creat si dezvoltarea acestuia;
- impactul economic, social si de mediu la nivel regional;

Criterii de selectie
b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Criteriile de evaluare si selectie vizeaza urmatoarele aspecte:
- Relevanta proiectului
- Calitatea, maturitatea proiectului si capacitatea beneficiarului de implementare a proiectului
- Sustenabilitate

Cheltuieli eligibile
b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de servicii de consultanta externa (din afara firmei solicitante) pentru urmtoarele activitati, cu conditia ca serviciul de consultanta respectiv sa nu se constituie intr-o activitate continua sau  periodica si sa nu fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitatii solicitantului:
- Elaborarea de strategii bazate pe solutii inovative si crearea de noi produse/servicii si tehnologii;
- Elaborarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate si pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;
- Elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/ sau analize finanaciare pentru implementarea unui anumit proiect;
- Elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;
- Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;
- Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;
- Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimularea resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;
- Elaborarea de studii de evaluare ºi diagnostic pentru transferul afacerii.

Cheltuieli neeligibile
Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
- dezafectarea centralelor nucleare;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO