Newsletter:   Inscriere

Cresterea competitivitatii economice prin cercetare – dezvoltare Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

a. Introducere

Scopul DMI
In scopul cresterii competitivitatii economice a Romaniei, acest domeniu de interventie urmareste:
- Incurajarea parteneriatului intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C-D in intreprinderi si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania;
- Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic;
- Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi, ca prim factor pentru cresterea competitivitatii lor;
- Dezvoltarea capacitatii personalului C-D prin parteneriate cu specialisti de nivel international.
- Intreprinderile care participa la acest domeniu de interventie vor putea aplica ulterior la domeniul major de interventie 2.3, pentru proiecte individuale de inovare pentru a transforma rezultatele cercetarilor in produse/tehnologii/servicii pe piata, sau pe axa prioritara 1, pentru sprijinirea investitiilor productive si pentru accesul la noi piete.

Perioada generală de valabilitate:
Se vor lansa apeluri de proiecte in 2008 si 2010.
Cerere deschisa de proiecte cu termen limita pentru operatiunile O2.1.1 si O2.1.2..

b.  Tipuri de operaţiuni/ Activităţi eligibile

Operaţiuni orientative
Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi
Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini activitatile de C-D realizate in colaborare intre intreprinderi si universitati/institutii de C-D, care vor genera rezultate de interes economic si care vor stimula procesul de transferare a rezultatelor din cercetare in mediul economic. Proiectul trebuie sa genereze un transfer tehnologic: obtinerea unui brevet si vanzarea acestuia, crearea unui spin-off intern sau obtinerea unui rezultat care sa fie implementat in productie printr-un proiect de inovare eligibil pentru sprijin prin domeniul de interventie 3.
Proiectele se vor adresa urmatoarelor cinci arii tematice prioritare: sanatate; agricultura, securitate si siguranta alimentara; energie; mediu; materiale, produse si procese inovative.

Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate
Aceasta operatiune urmareste crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unui institut C-D, al unei universitati sau al unei intreprinderi gazda, prin atragerea de specialisti din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta.
Proiectele vor fi conduse de catre specialistul din strainatate, care va fi angajat ca cercetator stiintific cu norma intreaga, pe o perioada determinata (cel putin durata proiectului) in institutia C-D/universitatea sau intreprinderea gazda.

Sectoare economice
- In cazul instituţiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit potrivit legii;
- In cazul intreprinderilor, obiectul principal de activitate sa nu fie activitatea de C-D (cod CAEN73), dar aceasta activitate sa fie trecuta in statutul de funcţionare;

Activităţi eligibile
- activitati de cercetare industriala;
- activitati de dezvoltare experimentala;
- protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri).

eligibile- activitati de cercetare industriala; - activitati de dezvoltare experimentala; - protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri).

 

Categorii de beneficiari eligibili
Universităţi; instituţii de C-D; întreprinderi cu activitate de C-D şi ONG-uri cu activitate de C-D.

c. Criterii de eligibilitate şi selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
Institutia solicitanta sa fie inregistrata si sa desfasoare activitati in Romania;
In cazul institutiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa constituie obiectul principal de activitate stabilit potrivit legii;
In cazul intreprinderilor, obiectul principal de activitate sa nu fie activitatea de C-D;
In cazul intreprinderilor sau al institutiilor care functioneaza ca agenti economici, solicitantul sa nu se afle in niciuna din urmatoarele situatii:
- in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile cerute mai sus;
- in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:
• in cazul societatilor cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;
• in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati raspund nelimitat de datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
• pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
Pentru operatiunea 1:
- parteneriat obligatoriu intre una sau mai multe institutii de C-D/universitati, calificate ca organizatii de cercetare, si o intreprindere;
- contract/ante-contract ferm de cercetare intre intreprinderea care beneficiaza de rezultatele proiectului si institutiile de C-D/universitatile care executa activitati de cercetare-dezvoltare in numele acesteia .

Pentru operatiunea 2:
- acord obligatoriu intre institutia de C-D/universitatea/intreprinderea  unde va fi realizat proiectul de cercetare si specialistul din strainatate;
- conditii pentru specialistul de inalt nivel:
• sa aiba cel putin 5 ani vechime in activitatea de cercetare (titlul de doctor in stiinte se puncteaza suplimentar);
• sa fi lucrat in cercetare (sau sa fi fost la studii pentru doctorat sau postdoctorat) cel putin 3 ani in strainatate, in ultimii 5 ani.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii asa cum sunt descrise in cererea de proiecte;
- proiectul sa fie derulat in Romania;
- dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte;
- sa contina activitati eligibile definite pentru operatiune in cererea de proiecte;
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte;
- rezultatele sa fie clar definite si masurabile;
- activitatile sa nu fi fost finantate din alte surse publice.

Pentru operatiunea 1 propunerea trebuie sa se incadreze in una din cele cinci arii tematice prioritare eligibile pentru aceasta operatiune: sanatate; agricultura, securitate si siguranta alimentara; energie; mediu; materiale, produse si procese inovative.

Criterii de selecţie a proiectelor
- Relevanta stiintifica si din punct de vedere al strategiilor nationale, regionale sau sectoriale (unde este cazul). Relevanta economica a proiectului. Contributia proiectului la promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• calitatea si claritatea obiectivelor si activitatilor propuse;
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;
• analiza financiara si analiza riscurilor;
• maturitatea propunerii;
- Capacitatea institutionala a solicitantilor:
• capacitatea de implementare a proiectului;
• capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului;
• nivelul si relevanta contributiei financiare private pe proiect.

d. Cheltuieli eligibile şi neeligibile

Cheltuielile eligibile pentru activitatile C-D sunt urmatoarele:
- cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare);
- cheltuieli pentru achizitii de instrumente si echipamente necesare pentru realizarea proiectului de cercetare. Daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate;
- cheltuieli pentru cladirile sau terenurile utilizate pentru realizarea proiectului de cercetare, inregistrate pe durata realizarii acestuia. Referitor la cladiri, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza practicilor contabile reglementate. Pentru teren sunt eligibile costurile tranzactiei comerciale sau costurile de capital reale implicate; Costurile pentru achizitia de teren sunt eligibile in limita a 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
- cheltuieli pentru cercetare contractata, pentru achizitii de cunostinte tehnice si de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pretul pietei, in cazul in care tranzactia s-a facut obiectiv si nu exista niciun element de frauda implicat, precum si cheltuieli pentru achizitii de servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;
- cheltuieli de regie implicate direct de proiectul de cercetare;
- alte cheltuieli de operare, inclusiv cheltuieli cu materiale consumabile si produse similare necesare pentru activitatea de cercetare.

Cheltuielile eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala sunt urmatoarele:
- toate cheltuielile care preced obtinerea drepturilor in prima jurisdictie legala, incluzand cheltuielile referitoare la pregatirea, completarea si urmarirea aplicatiei, precum si cheltuielile rezultate din reinnoirea aplicatiei inainte de acordarea acestor drepturi;
- traduceri si alte cheltuieli legate de obtinerea sau validarea drepturilor in alte jurisdictii legale;
- cheltuieli rezultate din sustinerea validitatii dreptului in timpul prelucrarii oficiale a aplicatiei si in eventuale proceduri de contestatie, chiar daca aceste cheltuieli apar dupa ce dreptul a fost acordat.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO