Newsletter:   Inscriere

Investitii in infrastructura de CDI Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitγţi eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 2.2.4 – Ξntărirea capacitaţii administrative

a. Introducere

Obiectivul specific
Obiectivele specifice ale acestui domeniu de interventie sunt:
- cresterea calitatii si eficientei activitatii de C-D desfasurate in universitatile si in institutele de C-D publice, care vor asigura standarde educationale ridicate si servicii performante pentru intreprinderi, prin dotarea lor cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente sau prin dezvoltarea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare etc.);
- dezvoltarea de poli de excelenta prin formarea de parteneriate locale/regionale/nationale in principal intre universitati si institute CD si IMM-uri inovative in vederea valorizarii potentialului clusterului in domenii cu avantaj economic comparativ;
- dezvoltarea parteneriatului international in C-D (in special in plan european), prin racordarea centrelor C-D la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT).
- cresterea capacitatii administrative a universitatilor si institutiilor de CD publice.

Scopul DMI
Prin acest domeniu de interventie se ofera sprijin public pentru dezvoltarea infrastructurii de CD celor mai performante universitati si institutii de CD publice. ANCS va coordona procesul periodic de evaluare a universitatilor si institutiilor de CD, impartial, pe baza unor criterii de evaluare relevante, cum ar fi: numarul si calitatea cercetatorilor, publicatii, capacitatea de integrare a retelelor nationale si internationale de C-D, participarea la Programul Cadru 7 de cercetare, etc. Pe de alta parte, unele universitati si institutii CD vor putea fi sprijinite prin actiuni de crestere a capacitatii administrative.

Perioada generala de valabilitate:
Operatiunea 1: Prima competitie a fost lansata in 2007. Urmatoarea se va lansa in 2010.
Operatiunea 2: Se vor lansa cereri de proiecte in 2010.
Operatiunile 3 si 4: Primele competitii au fost lansate in 2008.

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

 

 

Operaţiuni orientative
Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea infrastructurii de C-D a universitatilor si institutelor de C-D publice prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) si sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene in Romania (prioritati ale UE finantate in comun prin PC7, FEDR si alte fonduri). Operatiunea va fi concentrata pe cinci arii tematice prioritare: Sanatate; Agricultura, siguranta si securitate alimentara; Energie; Mediu; Materiale, produse si procese inovative.
Categorii de proiecte sprijinite:
- proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente si lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare;
- proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si laboratoare in cadrul organizatiilor publice de cercetare existente, care isi extind aria de activitate sau deschid noi directii de cercetare.
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare va fi insotita de actiuni de dezvoltare institutionala in cadrul unor planuri extinse de modernizare institutionala propuse de beneficiar.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
Operatiunea sprijina crearea unor structuri tip cluster inovativ care sa grupeze intreprinderi inovative, centre de instruire, institutii ale administratiei locale, banci, etc in jurul unor universitati si institutii de cercetare puternice in domenii cu potential economic.
In cadrul acestor grupari se vor dezvolta activitati indreptate spre aceeasi piata finala (prin utilizarea in comun a facilitatilor, inclusiv de C-D, prin activitatea de C-D, prin schimb de cunostinte si expertiza, prin transfer tehnologic si inovare, prin diseminarea de informatii) pe baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung, comune pentru toti partenerii. Pentru reprezentarea si operarea polului, trebuie stabilita o entitate cu personalitate juridica, fie ea intreprindere (societate comerciala) sau ONG (fundatie, asociatie).
Operatiunea sprijina in principal dezvoltarea unor facilitati comune si animarea polului, in timp ce activitatile de cercetare ale polului si investitiile individuale in infrastructura de cercetare pot fi sprijinite de alte operatiuni din cadrul acestei Axe Prioritare. Prin facilitati comune se intelege:
- facilitati pentru centre de perfectionare si cercetare;
- infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru toti membrii polului: laborator, facilitate de testare;
- infrastructuri de retele de banda larga.
Pentru dezvoltarea polului, se poate solicita sprijin suplimentar atat din POS-CCE cat si din alte programe operationale.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
Aceasta operatiune urmareste:
- cresterea implicarii cercetatorilor romani in retele internationale de cercetare foarte specializate de tip GRID, cu implicatii importante in dezvoltarea viitoare a stiintei si tehnologiei;
- cresterea capacitatii retelei de cercetare si educatie ROEDUNET, spre a se apropia de standardele retelei GEANT.

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
Aceasta operatiune isi propune imbunatatirea performantelor administrative si de management ale universitatilor si institutiilor de C-D publice. Operatiunea va identifica mai intai prin activitati de evaluare regulate in baza HG nr. 551/2007 institutiile relevante care necesita sprijin public in vederea imbunatatirii capacitatii administrative si va finanta: intarirea capacitatii de management institutional si de proiect, accesul la baze de date si publicatii, valorizarea rezultatelor din cercetare, accesul la instrumentele financiare etc.
Accesul electronic al cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date de documentare se va realiza printr-un proiect prioritar; accesul va fi asigurat in mod gratuit pentru toate universitatile si institutiile de cercetare publice calificate ca organizatii de cercetare. Activitatea de documentare si infrastructura de acces care o sustine reprezinta o directie de actiune in sprijinul cresterii capacitatii institutionale a organizatiilor publice de cercetare, care necesita sustinere la nivel national.

Sectoare economice
- in cazul institutiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit potrivit legii;

Activitati eligibile
Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
- activitati privind modernizare/extindere/constructie cladiri:
• realizare proiect de executie si obtinerea autorizatiei de construire;
• modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
• constructie/extindere cladiri noi (institute/centre/laboratoare C-D) –
• darea in functiune a imobilelor;
- achizitionarea de active corporale (cladiri, aparatura, instrumente, echipamente) si active necorporale pentru C-D, precum si instalarea/punerea in functiune a echipamentelor;
- activitati pentru intarirea capacitatii administrative:
• consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional,
• consultanta pentru valorficarea rezultatelor din cercetare,
• consultanta privind accesul la instrumente financiare,
• activitati de imagine si promovare,
• accesul la baze de date si publicatii;
• achizitia de bunuri IT tangibile (corporale) /intangibile (necorporale) pentru imbunatatirea gestionarii institutiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a informatiei);
- management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- activitati pentru realizarea de facilitati comune: centre de perfectionare si cercetare, infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru membrii polului (laborator, facilitate de testare), infrastructuri de retele de banda larga;
- activitati pentru animarea polului:
• marketing in recrutarea noilor companii care iau parte la pol;
• managementul facilitatilor comune cu acces deschis ale polului;
• organizarea de programe de perfectionare, workshop-uri si conferinte pentru schimbul de cunostinte si realizarea legaturilor intre membrii polului.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
- pentru constituirea de centre de resurse GRID:
• achizitia de echipamente IT, echipamente pentru comunicatii si echipamente conexe;
• achizitia de aplicatii informatice si licente pentru software specific functionarii GRID (inclusiv middleware);
• modernizarea cladirilor si spatiilor pentru asigurarea conditiilor necesare functionarii optime a echipamentelor (climatizare, instalatii, etc);
• realizarea de aplicatii informatice necesare pentru administrarea si functionarea centrelor de resurse GRID (altele decat cele achizitionate pe proiect);
• achizitia de servicii de asistenta tehnica de specialitate;
• activitati de diseminare a rezultatelor proiectului;
• activitati de informare si publicitate privind proiectul;
• management de proiect.
- pentru modernizarea retelei RoEduNet:
• achizitia de echipamente IT, echipamente pentru comunicatii si echipamente conexe;
• achizitia de aplicatii informatice si licente pentru software specific functionarii RoEduNet;
• modernizarea cladirilor si spatiilor pentru asigurarea conditiilor necesare functionarii optime a echipamentelor (climatizare, instalatii, etc);
• realizarea de aplicatii informatice necesare pentru functionarea si monitorizarea retelei (altele decat cele achizitionate pe proiect);
• activitati de informare si publicitate privind proiectul;
• management de proiect.
Pentru activitati de perfectionare a personalului si activitati de instruire a potentialilor utilizatori se poate apela la Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
- consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional,
- consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare,
- consultanta privind accesul la instrumente financiare,
- imagine si promovare institutionala,
- accesul la baze de date si publicatii,
- achizitia de active corporale si necorporale pentru imbunatatirea gestionarii institutiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a informatiei),
- activitati de informare si publicitate privind proiectul,
- management de proiect. 
In cadrul proiectului prioritar privind accesul electronic al cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date de documentare se asigura gratuit accesul la baze de date si publicatii pentru toti beneficiarii publici de tip organizatii de cercetare.

Categorii de beneficiari eligibili

- Operatiunea 1: Universitati publice si institutii publice de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) atestate/acreditate de organismele nationale responsabile, dupa criterii de calitate si performanta stiintifica.
- Operatiunea 2: Intreprinderi sau ONG-uri care opereaza polul (polul este format din universitati, institutii de C-D, intreprinderi inovative, ONG-uri cu activitate de C-D, centre de perfectionare, entitati TTI, autoritati locale, banci, etc).
- Operatiunea 3: Universitati si institutii de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) precum si Oficiul pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "RoEduNet" ca organism public in subordinea ANCS.
- Operatiunea 4: Universitati publice si institutii publice de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) atestate/acreditate de organismele nationale responsabile, dupa criteriile de calitate si performanta stiintifica.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
- solicitantul sa fie inregistrat si sa isi desfasoare activitatea in Romania;
- in cazul institutiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa constituie obiectul principal de activitate stabilit potrivit legii;
- in cazul intreprinderilor sau al institutiilor care functioneaza ca agenti economici, solicitantul sa nu se afle in oricare din urmatoarele situatii:
• in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
•  nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
•  reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
• prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile de mai sus;
•  in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:
• in cazul societatilor cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;
- in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati detin nelimitat datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
- pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
Beneficiarii trebuie sa fie atestati/acreditati sa desfasoare activitati C-D conform metodologiei si criteriilor din HG nr. 551/2007 (cu exceptia Oficiului pentru Administrare si Operare RoEduNet).
Pentru operatiunea 3 beneficiarii, cu exceptia Oficiului pentru Administrare si Operare RoEduNet, trebuie sa fie acceptati intr-o structura internationala de tip GRID (memorandum de intelegere sau acord de participare).

Criterii de eligibilitate a proiectelor
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele axei prioritare si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii, asa cum sunt descriese in cererea de proiecte;
- proiectul sa fie derulat in Romania;
- dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte;
- sa contina una sau mai multe activitati eligibile definite pentru operatiune in cererea de proiecte;
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte.

Pentru operatiunea 1 propunerea trebuie sa se incadreze in una din cele cinci arii tematice prioritare eligibile pentru aceasta operatiune: sanatate; agricultura, securitate si siguranta alimentara; energie; mediu; materiale, produse si procese inovative.

 Criterii de selecţie a proiectelor
Operatiunea 1
- Relevanta stiintifica si impactul socio-economic al investitiei. Se vor lua in considerare la evaluare in special:
• relevanta infrastructurii pentru domeniul stiintific. Unicitatea infrastructurii la nivel national. Caracterul „ state-of-the-art” al infrastructurii;
• numarul de locuri de munca create/mentinute in cercetare (inclusiv posturi noi de doctoranzi si post-doc si posturi pentru cercetatori din strainatate);
• relevanta pentru cresterea cooperarii internationale si a performantei de cercetare:
• relevanta pentru strategii sectoriale si strategii regionale de inovare (altele decat strategia POS-CEE si cea de cercetare);
• numarul de intreprinderi care vor beneficia de servicii prin infrastructura propusa sau o vor folosi;
• contributia la promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
- Maturitatea si sustenabilitatea proiectului:
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;
• fezabilitatea (analiza tehnica si financiara);
• capacitatea de implementare a proiectului. Analiza riscurilor;
• existenta unui colectiv cu experienta pentru a opera si utiliza infrastructura propusa;
• suportul tehnic si administrativ;
• capacitatea de a acoperi costurile de operare si intretinere.
- Performanta institutionala asa cum a rezultat din evaluarile periodice ale ANCS in baza HG nr. 551/2007.

Operatiunea 2
- Relevanta:
• masterplan-ului sau a strategiei polului din punct de vedere stiintific si al strategiilor nationale sau sectoriale;
• structura si calitatea parteneriatului (stiintific, industrial, etc.);
• raportul intre orientarea spre afacere si stimularea cercetarii;
• contributia la promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;
• fezabilitatea proiectului;
• capacitatea de implementare a proiectului;
- Sustenabilitatea institutionala si financiara a investitiei:
• nivelul si relevanta contributiei financiare private a proiectului.

Operatiunea 3
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• in ce masura obiectivele proiectului raspund obiectivelor competitiei;
• gradul de corelare intre activitatile propuse, resursele necesare si obiectivele proiectului;
• fezabilitatea activitatilor;
• in ce masura rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt corelati cu activitatile;
• pentru propunerile de proiecte GRID : contributia proiectului la numarul global de job-uri (procese) lansate/finalizate in cadrul organizatiilor virtuale, precum si contributia proiectului la spatiul global stocare in cadrul organizatiilor virtuale.
- Capacitatea institutionala a solicitantului:
• metodologia de implementare si capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul;
• analiza riscurilor;
• activitatile proiectului sunt clar identificate si strans corelate cu atributiile membrilor echipei de proiect si cu planificarea achizitiilor publice;
• pentru propunerile de proiecte GRID: experienta in realizarea si gestionarea unui site GRID, precum si participarea in diverse organizatii virtuale (VO).
- Sustenabilitatea proiectului:
• capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului;
• contributia la promovarea dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse;
• capacitatea de a acoperi costurile de operare si intretinere;
• capacitatea de a asigura resursele umane (din punct de vedere numeric si al expertizei tehnice) necesare pentru functionarea centrului de resurse GRID pentru o perioada de minimum 5 ani dupa terminarea proiectului.

Operatiunea 4
Performanta institutionala asa cum a rezultat din evaluarile periodice ale ANCS in baza HG nr. 551/2007.
Pentru evaluarea proiectului prioritar privind accesul electronic al cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date se aplica urmatoarele criterii:
- Relevanta si coerenta proiectului
• contributia la atingerea obiectivului de intarire a capacitatii administrative prin crearea unei facilitati largi de informare si documentare unitare  pentru comunitatea stiintifica din institutiile de drept public;
• corelarea obiectivelor, activitatilor si resurselor (timp si costuri);
• modul in care propunerea de proiect raspunde obiectivelor specifice ale Strategiei Nationale de CDI 2007-2013;
- Maturitatea si calitatea proiectului
• planul de achizitii al produselor propuse de solicitant se va realiza in cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de finantare;
• calitatea serviciilor furnizate de solicitant utilizatorilor din comunitatea stiintifica (propunerea de proiect trebuie sa acopere un minim de 60% din revistele cotate ISI si baze de date bibliometrice care sa permita vizualizarea factorilor de impact ai revistelor si indicele Hirsch al autorilor si institutiilor afiliate);
• propunerea de proiect permite elaborarea de specificatii de audit necesare asigurarii rapoartelor de utilizare;
• nivelul de performanta rezultat din  indicatorii de realizare si de rezultat propusi;
- Capacitatea institutionala a solicitantului si sustenabilitatea proiectului
• capacitatea de implementare a proiectului;
• existenta unui colectiv cu experienta relevanta pentru proiect ;
• prezentarea unor solutii fiabile de continuare a activitatilor de informare-documentare pentru comunitatea stiintifica dupa finalizarea proiectului;
• propunerea prevede elaborarea unei strategii pe termen mediu (10 ani) privind solutii pentru sustinerea activitatilor proiectului dupa perioada acoperita prin  proiect.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Operatiunea 1
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
- Cheltuieli pentru amenajarea terenului, precum:
• Demolari
• Demontari
• Dezafectari (cu exceptia dezafectarii centralelor nucleare)
• Defrisari
• Evacuari materiale rezultate
• Devieri retele de utilitati din amplasament
• Sistematizari pe verticala
• Drenaje
• Epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)
- Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului, precum:
• Lucrari si actiuni de protectia mediului
• Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum: plantarea de copaci, reamenajare de spatii verzi
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, precum:
• Alimentare cu apa
• Canalizare
• Alimentare cu gaze naturale
• Agent termic
• Energie electrica
• Retele de comunicatii (telefonie, radio-tv, internet)
• Drumuri de acces
• Bransare la retele de utilitati
- Cheltuieli pentru proiectare
• Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului)
• Obtinere avize, acorduri si autorizatii (obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, aze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.; obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa; intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului PSI; alte avize, acorduri si autorizatii)
• Proiectare si inginerie: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului
• Cheltuieli efectuate pentru expertize tehnice pentru lucrari de modernizare sau consolidare a constructiilor existente sau pentru continuarea lucrarilor la constructii incepute si neterminate
• Cheltuieli pentru expertize, cercetari si audit energetic pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor
• Cheltuielile pentru expertize tehnice pentru lucrari de modernizare sau consolidare a constructiilor existente sau pentru continuarea lucrarilor la constructii incepute si neterminate si cheltuielile pentru expertize, cercetari si audit energetic pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor sunt eligibile in conditiile in care sunt necesare pentru instalarea si buna functionare a echipamentelor de cercetare achizitionate prin proiect.
- Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica
- Cheltuieli pentru consultanta si expertiza
• Servicii de consultanta la elaborarea studiilor de piata si evaluare
• Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie, precum si receptia lucrarilor
• Servicii de consultanta pentru studii si/sau analize necesare pe perioada de implementare a proiectului
• Servicii de consultanta si/sau expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica
- Cheltuieli pentru asistenta tehnica
• Asistenta tehnica din partea proiectantului, daca nu intra in costurile proiectarii 
• Plata dirigintilor de santier
• Servicii pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentelor (daca nu sunt cuprinse in costurile de achizitie)
• Servicii de audit financiar si verificare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare/ in cazul in care sunt solicitate de catre AM/OI
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
• Executie cladiri
• Consolidari, modernizari, reparatii cladiri, in conditiile in care sunt necesare pentru functionarea echipamentelor de cercetare achizitionate prin proiect
• Constructii speciale
• Instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,  retele de comunicatii electronice
- Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje  
• Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
• Utilaje fara montaj (care tin de procesul tehnologic) si echipamente de transport tehnologic, inclusiv echipamente mobile amenajate pentru cercetare
- Cheltuieli pentru organizarea de santier
• Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cheltuieli legate de lucrari de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces, constructii sau amenajari la constructii existente, cheltuieli de desfiintare de santier)
• Cheltuieli conexe organizarii de santier (obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, contractele de asistenta cu politia rutiera, contracte temporare cu furnizorii de utilitati, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic)
- Cheltuieli pentru plata cotelor legale
• Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
• Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
• Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
- Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura se considera eligibile daca sunt detaliate prin documente justificative, in limita a 10% din valoarea cumulata a categoriilor 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, 3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului, 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, 5. Cheltuieli pentru proiectare (5.1+5.2+5.3+5.4), 7. Cheltuieli pentru consultanta (7.1+7.2), 8. Cheltuieli pentru asistenta tehnica (8.1+8.2), 9. Cheltuieli pentru constructii si instalatii, 10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice, 11. Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje, 19. Cheltuieli pentru dotari
Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urmatoarele cazuri:
• Cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice
• Cheltuieli rezultate in urma costurilor suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari necesare pe parcursul implementarii proiectului
• Cheltuieli de conservare, in cazul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta
- Cheltuieli pentru darea in exploatare
• Pregatirea personalului de exploatare
• Probe tehnologice si teste
- Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii
- Cheltuieli pentru inchirieri de echipamente si utilaje (altele decat pentru cercetare), care contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor proiectului
- Cheltuieli pentru primele de asigurare (numai daca sunt in proprietatea beneficiarului de proiect si daca sunt necesare derularii proiectului) 
• Cladiri si spatii
• Instalatii
• Echipamente
• Utilaje
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
• Echipamente IT si pentru comunicatii
• Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare, precum si componente ale acestora
• Mobilier de laborator
• Dotari PSI
• Dotari de uz gospodaresc
• Dotari privind protectia muncii
• Piese de schimb
- Cheltuieli pentru achizitia de  active fixe necorporale
• Aplicatii informatice
• Licente, drepturi de utilizare
- Cheltuieli cu achizitionarea de servicii pentru intarirea capacitatii administrative
• Servicii de consultanta pentru management institutional
• Servicii de consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare si pentru acces la instrumente financiare
• Servicii de publicitate si de promovare institutionala
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
- Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, abonamente si cotizatii
• Taxe de acces la baze de date
• Taxe de acces la infrastructuri de cercetare, incercare, testare
• Abonamente la publicatii stiintifice
• Achizitionarea de publicatii stiintifice in format tiparit si/sau electronic
• Abonamente la biblioteci de specialitate
- Cheltuieli generale de administratie (sunt eligibile in limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului)
• Servicii de comunicatii (comunicatii electronice, servicii postale si  de curierat)
• Intretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii
• Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
• Inchirieri spatii (numai pentru inchirierea sediului beneficiarului de proiect)
• Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ
- Cheltuieli aferente managementului de proiect (sunt eligibile pana la 10% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 lei)
• Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare)
• Transport bunuri
• Birotica

Operatiunea 2:
Pentru investitiile in facilitati comune din cadrul proiectelor pentru dezvoltarea de poli de excelenta sunt eligibile toate cheltuielile legate de investitii in terenuri, cladiri, spatii, utilaje si echipamente.
Pentru activitatile de animare a polului din cadrul proiectelor pentru dezvoltarea de poli de excelenta sunt eligibile toate cheltuielile de personal si administrative ale entitatii legale care opereaza polul generate de:
- marketing pentru recrutarea de noi companii care sa faca parte din pol;
- managementul facilitatilor comune cu acces deschis ale polului;
- organizarea de programe de perfectionare, workshop-uri si conferinte pentru schimbul de cunostinte si realizarea legaturilor intre membrii polului.

Operatiunea 3
- Cheltuieli pentru achizitia de active corporale
• Echipamente IT si pentru comunicatii
• Echipamente conexe pentru functionarea centrelor GRID si retelei RoEduNet (de ex. surse de putere, aparate de climatizare, etc)
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
• Aplicatii informatice
• Licente
- Cheltuieli de personal pentru realizarea de aplicatii informatice altele decat cele achizitionate conform pct. 2.1
• Cheltuieli salariale
• Cheltuieli de deplasare in scopul dezvoltarii aplicatiilor informatice (diurna, cazare, transport persoane)
- Cheltuieli pentru proiectare
• Proiectare si inginerie: proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie
• Cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnica pentru lucrari de interventii la constructii existente
- Cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii (obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului PSI; alte avize, acorduri si autorizatii)
- Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica (cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia; cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare; anunturi si corespondenta in legatura cu procedurile de achizitie publica)
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
• Modernizari cladiri si spatii in conditiile in care sunt necesare pentru asigurarea conditiilor de functionare a echipamentelor achizitionate pe proiect
• Instalatii aferente, precum: instalatii electrice, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,  telecomunicatii
- Cheltuieli pentru asistenta tehnica
• Servicii pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentelor (daca nu sunt cuprinse in costurile de achizitie)
• Asistenta tehnica de specialitate pentru punerea in functiune a centrelor GRID
• Asistenta tehnica de specialitate pentru pregatirea personalului de exploatare
- Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finantare/ in cazul in care sunt solicitate de catre AM/OI
- Cheltuieli pentru activitatea de diseminare a rezultatelor propuse ale proiectului
• Cheltuieli de deplasare la conferinte si alte manifestari stiintifice
• Taxa de participare la conferinte si alte manifestari stiintifice
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
- Cheltuieli aferente managementului de proiect
• Cheltuieli de personal pentru echipa care asigura managementul proiectului (salariale si de deplasare)
• Transport bunuri
• Birotica
- Cheltuieli generale de administratie
• Servicii de comunicatii (internet, telefon, servicii postale si  de curierat)
• Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
• Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ
• Cheltuielile pentru asistenta tehnica si cheltuielile pentru activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului nu sunt eligibile pentru proiectele de modernizare a retelei RoEduNet.

Operatiunea 4
- Cheltuieli cu achizitionarea de servicii pentru intarirea capacitatii administrative
• Servicii de consultanta pentru management institutional
• Servicii de consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare si pentru acces la instrumente financiare
• Servicii de publicitate si de promovare institutionala
- Cheltuieli pentru achizitia de active corporale : echipamente IT si pentru comunicatii
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
•  Aplicatii informatice
• Licente (pentru aplicatii si sisteme de gestionare a institutiei)
- Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, abonamente si cotizatii pe durata proiectului si in scopul realizarii obiectivelor operatiunii
• Taxe de acces la baze de date
• Abonamente la publicatii stiintifice
• Achizitionarea de publicatii stiintifice in format tiparit si/sau electronic
• Abonamente la biblioteci de specialitate
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
- Cheltuieli aferente managementului de proiect
• Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare)
• Transport bunuri
• Birotica

 

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO