Newsletter:   Inscriere

Accesul intreprinderilor la activitati de C-D si inovare Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Operaţiunea 2.3.1. „Sprijin pentru start-up-uri şi spinoff-uri inovative”
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

a. Introducere

Obiectivul specific
Prin acest domeniu de interventie se urmareste:
- Sprijinirea crearii de spin-off-uri si dezvoltarii de start-up-uri– prin transferul rezultatelor de C-D obtinute in cadrul universitatilor si institutelor de C-D ;
- Dezvoltarea capacitatii de C-D a intreprinderilor, prin imbunatatirea infrastructurii C-D;
- Stimularea intreprinderilor tinere pentru realizarea unor activitati inovative bazate pe C-D;
- Stimularea intreprinderilor pentru obtinerea de produse, servicii, tehnologii noi prin valorificarea rezultatelor de C-D

Scopul DMI
Prin acest domeniu de interventie se va oferi sprijin pentru cresterea capacitatii de cercetare a intreprinderilor cit si pentru activitatile inovative ale intreprinderilor in vederea obtinerii de produse, tehnologii sau servicii noi sau imbunatatite prin valorificarea activitatilor de C-D. Aceasta va duce la intarirea transferului tehnologic si aplicarea in productie a rezultatelor C-D.

Perioada generală de valabilitate:
Operatiunea 1 a fost lansata in 2008.
Primele competitii pentru operatiunile 2 si 3 se vor lansa in 2008. Urmatoarele competitii se vor lansa in 2010 si 2012

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Aceasta operatiune are ca obiectiv sprijinirea crearii spin-off-urilor si dezvoltarii start-up-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor CD obtinute in universitati sau institute) in vederea realizarii de produse si servicii noi. Intreprinderile asistate vor fi atent selectionate pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri sau a studiilor lor de piata. Solicitantii trebuie sa demonstraze ca au dreptul sa utilizeze un rezultat obtinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip, drept de proprietate intelectuala) sau un brevet,  in vederea aplicarii si comercializarii pe piata.
Operatiunea este complementara cu POS Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritara “Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza programe de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management, cat si asistenta in serviciile de initiere a noilor afaceri.

Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea se urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de C-D.

Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
Prin aceasta operatiune se vor sprijini intreprinderile inovative care transfera rezultatele activitatilor de C-D in produse, tehnologii si servicii, noi sau imbunatatite. Vor fi sprijinite intreprinderile care care vor realiza proiecte de inovare tehnologica si intreprinderile tinere inovative. Intreprinderile tinere inovative cu o vechime de cel mult 6 ani vor fi tratate in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si comunitare privind ajutorul de CDI. Rezultatele cele mai promitatoare obtinute din proiectele finantate in cadrul domeniului de interventie 2.1 pot fi trasferate in productie cu sprijinul  acestei operatiuni.

Activitati eligibile
Operatiunea 1:
- crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off);
 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
- achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management; asistenta tehnologica; transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
- achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
- activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului/ licentei sau altui drept de proprietate industriala :
• achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, know-how, brevete, licente, marci);
• achizitia de instrumente si echipamente TIC si de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
• activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului;
• activitati de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului:
- in cazul produselor/ proceselor/ tehnologiilor: proiectarea, executarea, experimentarea si/sau certificarea prototipului/ procedeului/ tehnologiei/ metodei care face obiectul unei inventii/ rezultat al cercetarii/ know-how; executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetarii /obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; comercializarea rezultatelor de catre detinatorul de drepturi care este si producator;
- in cazul serviciilor: proiectarea, executarea, experimentarea si/sau certificarea modelului/ procedeului/ procesului/ metodei care face obiectul unui rezultat al cercetarii/ know-how/ licentelor in domeniul TIC; punerea in aplicare a modelului/ procedeului/ procesului/ metodei; realizarea  de servicii noi/ semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare  a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative;
- activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date;
- activitati de informare si publicitate privind proiectul.

Operatiunea 2:
Sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati aferente investitiei initiale:
- achizitie de teren;
- modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
- constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare C-D);
- achizitionarea de active corporale pentru C-D: cladiri si/sau spatii;
- achizitionarea de active corporale pentru C-D: aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare;
- achizitionarea de active necorporale (know-how, brevete, licente etc.) aferente infrastructurii.

Operatiunea 3:
Proiect tehnologic inovativ:
- activitati de dezvoltare experimentala;
- realizarea de studii  tehnice de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile de dezvoltare experimentala;
- achizitia de servicii de consultanta pentru inovare si servicii suport pentru inovare (pentru IMMuri);
- protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri);
- angajarea pe perioada determinata (3 ani) de personal calificat din universitati, institutii de C-D sau intreprinderi mari pentru activitati de cercetare-dezvoltare-inovare (pentru IMM-uri); 
- activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii (investitii initiale):
• achizitionarea de active necorporale (know-how, brevete, licente, etc),
• achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie.

Proiect pentru intreprinderi inovative tinere:
- sunt eligibile toate activitatile care sustin introducerea in productie, producerea si livrarea pe piata a produsului (bun sau serviciu)

Prin operatiunile acestui domeniu major de interventie nu se acorda sprijin financiar pentru:
- sustinerea financiara a activitatilor de export, legata direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export,
- utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate.

Intreprinderile implicate in aceste proiecte pot aplica pentru asistenta in procesul de perfectionare prin POS Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritara “Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza programe de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management, cat si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea noilor afaceri.

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 1
- Spin off-uri: firme recent infiintate sau care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati (publice sau private).
- Intreprinderi start-up: intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) infiintate de maximum 3 ani, in anul depunerii proiectului, care implementeaza un rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetata.
Ambele categorii de beneficiari nu trebuie sa aiba mai mult de 20 de angajati.

Operatiunea 2
- Intreprinderi cu activitate de C-D mentionata in statut.

Operatiunea 3
- Solicitantul este o intreprindere pentru care activitatea principala nu este activitate de C-D. Solicitantul poate sa nu aiba activitatea de CD mentionata in statut.

Intreprinderile inovative tinere sunt intreprinderi mici , cu o vechime mai mica de 6 ani la momentul acordarii finantarii nerambursabile si care demonstreaza ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3 ani care preceda acordarea finantarii nerambursabile (daca intreprinderea este de curand infiintata si nu exista o situatie financiara care sa demonstreze acest lucru, este necesar un audit financiar extern pentru perioada fiscala curenta, care sa verifice respectarea acestei conditii).

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
- Solicitantul sa fie inregistrat si sa isi desfasoare activitatea in Romania;
- Solicitantul sa nu se afle in niciuna din urmatoarele situatii:
• in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
•  nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
•  reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
•  prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile cerute mai sus;
•  in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:
- in cazul societatilor cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;
- in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati raspund nelimitat de datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
- pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii, asa cum sunt descrise in cererea de proiecte;
- proiectul sa fie derulat in Romania;
- dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte;
- sa contina unul sau mai multe activitati eligibile definite pentru operatiune in cererea de proiecte;
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte.

Criterii de selectie a proiectelor
Operatiunea 1
- Relevanta proiectului pentru inovare si impactul socio-economic:
• caracterul inovativ al propunerii/ideii (implementarea rezultatelor cercetarii sau ideii pe piata);
• viabilitatea implementarii propunerii;
• asimilarea de servicii avansate;
• amplasarea intr-un parc stiintific si tehnologic sau in alta zona tehnologica de interes deosebit (ca de exemplu cele specificate in strategiile regionale de inovare, intr-o structura de tip inovativ ITT);
• numar de locuri de munca create sau mentinute;
• propunerea de proiect se adreseaza unui sector economic identificat ca prioritate intr-o Strategie Regionala de inovare sau intr-o strategie sectoriala.
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si rezultatele proiectului;
• fezabilitatea activitatilor;
• capacitatea de implementare a proiectului.
- Sustenabilitate si capacitatea solicitantului de operare:
• capacitatea firmelor noi/ start-up-urilor de a continua activitatea dupa finalizarea proiectului;
• competenta solicitantului;
• suportul tehnic si administrativ al solicitantului (in cazul start-up)
• capacitatea solicitantului de a implementa in continuare alte etape ale unui proces inovativ (unde e cazul).

Operatiunea 2
- Relevanta stiintifica si economica si impactul socio-economic al investitiei:
• contributia  infrastructurii de C-D la imbunatatirea  activitatii intreprinderii  in sectorul economic la care se adreseaza proiectul;
• masura in care infrastructura propusa va contribui la obtinerea de rezultate direct aplicabile pe piata;
• relevanta pentru cresterea cooperarii internationale si a performantei in cercetare;
• relevanta sectorului economic in care se inscrie proiectul pentru strategii sectoriale  sau/si strategii  regionale de inovare (altele decat strategia POS-CEE si cea de cercetare);
• apartenenta intreprinderii la un cluster de inovare sau amplasarea intr-un parc stiintific sau tehnologic sau intr-o zona tehnologica de interes precizate in astfel de strategii;
• numar de locuri de munca create sau mentinute ;
• contributia la promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;
• gradul de pregatire/maturitate a proiectului;
• fezabilitatea proiectului;
• structura bugetului proiectului;
•  metodologia de implementare a proiectului;
• capacitatea echipei de management a proiectului.
- Sustenabilitate si capacitatea solicitantului de operare:
• capacitatea intreprinderii de a continua activitatile propuse cu infrastructura realizata, dupa incetarea finantarii nerambursabile;
• existenta unui colectiv cu experienta pentru a opera si a utiliza infrastructura;
• asigurarea suportului  tehnic si administrativ pentru infrastructura.

Operatiunea 3
- Relevanta proiectului din punct de vedere al cerintelor pietei si din punct de vedere al strategiilor nationale, regionale sau sectoriale (unde este cazul). Impactul socio-economic al proiectului si gradul de inovare/cresterea valorii adaugate per produs. Contributia proiectului la promovarea dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.
- Calitatea si maturitatea proiectului:
• corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;
• fezabilitatea activitatilor;
• analiza financiara si analiza riscurilor;
• capacitatea de implementare a proiectului.
- Sustenabilitatea si capacitatea solicitantului de operare:
• capacitatea solicitantului de a continua activitatea dupa finalizarea proiectului;
• competenta solicitantului;
• suportul tehnic si administrativ al solicitantului;
• capacitatea solicitantului de a implementa in continuare alte etape ale unui proces inovativ (unde e cazul).

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Operatiunea 1
- Cheltuieli de personal pentru activitati de cercetare
• Cheltuieli salariale (salarii, contributii sociale angajator, indemnizatii)
• Cheltuieli de deplasare (diurna, cazare, transport persoane)
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (pentru dotarile care intra in categoria mijloacelor fixe si au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare calculate pe durata derularii proiectului, pe baza practicilor contabile reglementate)
• Echipamente IT si pentru comunicatii
• Utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie
- Cheltuieli pentru achizitia de  active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie)
• Aplicatii informatice
• Licente, drepturi de utilizare
• Brevete
• Marci
• Know-how, cunostinte tehnice nebrevetate
- Cheltuieli cu achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare
• Servicii de cercetare
• Servicii de consultanta pentru inovare (management; asistenta tehnologica; transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor)
• Servicii suport pentru inovare (servicii de cercetare de piata; incercari si testari in laboratoare de specialitate; certificarea, testarea si marcarea calitatii)
- Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, abonamente si cotizatii
• Taxe de acces la baze de date
• Abonamente la biblioteci de specialitate
• Abonamente la publicatii stiintifice
- Cheltuieli pentru informare si publicitate  pentru proiect
- Cheltuieli generale de administratie (sunt eligibile in limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului)
• Servicii de comunicatii (comunicatii electronice, servicii postale si  de curierat)
• Intretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii
• Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
• Inchirieri spatii (numai pentru inchirierea sediului beneficiarului de proiect)
• Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ
- Cheltuieli pentru infiintare si inregistrare spin-off
- Cheltuieli pentru procurarea unor materiale si materii prime necesare realizarii proiectului

Operatiunea 2
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
- Cheltuieli cu lucrari de modernizare/extindere/constructie cladiri si spatii
- Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
• Echipamente IT si pentru comunicatii
• Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
- Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
• Aplicatii informatice
• Licente
- Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii

Operatiunea 3
Proiectul tehnologic inovativ
- Cheltuieli eligibile pentru activitatea de dezvoltare experimentala:
• cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare);
• cheltuieli pentru achizitii de instrumente si echipamente necesare pentru realizarea proiectului de cercetare. Daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate;
• cheltuieli pentru cladirile sau terenurile utilizate pentru realizarea proiectului de cercetare, inregistrate pe durata realizarii acestuia. Referitor la cladiri, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza practicilor contabile reglementate. Pentru teren sunt eligibile costurile tranzactiei comerciale sau costurile de capital reale implicate; Costurile pentru achizitia de teren sunt eligibile in limita a 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
• cheltuieli pentru cercetare contractata, pentru achizitii de cunostinte tehnice si de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pretul pietei, in cazul in care tranzactia s-a facut obiectiv si nu exista niciun element de frauda implicat, precum si costuri pentru achizitii de servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;
• cheltuieli de regie implicate direct de proiectul de cercetare;
• alte cheltuieli de operare, inclusiv cheltuieli cu materiale consumabile si produse similare necesare pentru activitatea de cercetare.
- Cheltuieli eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala:
• toate cheltuielile care preced obtinerea drepturilor in prima jurisdictie legala, incluzand cheltuielile referitoare la pregatirea, completarea si urmarirea aplicatiei, precum si cheltuielile rezultate din reinnoirea aplicatiei inainte de acordarea acestor drepturi;
• traduceri si alte cheltuieli legate de obtinerea sau validarea drepturilor in alte jurisdictii legale;
• cheltuieli rezultate din sustinerea validitatii dreptului in timpul prelucrarii oficiale a aplicatiei si in eventuale proceduri de contestatie, chiar daca aceste cheltuieli apar dupa ce dreptul a fost acordat.
- Pentru realizarea de studii  tehnice de fezabilitate sunt eligibile costurile studiilor pregatitoare pentru activitatile de dezvoltare experimentala.
- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta pentru inovare:
• consultanta in management,
• asistenta tehnologica,
• servicii de transfer tehnologic,
• instruire,
• consultanta pentru achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala si pentru acordurile de licenta,
• consultanta pentru utilizarea standardelor.
- Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare:
• inchiriere de spatii,
• taxe de acces la baze de date,
• abonamente la biblioteci de specialitate,
• achizitia de servicii de cercetare de piata,
• utilizare de laboratoare de specialitate,
• cheltuieli pentru certificarea, testarea si marcarea calitatii.
- Cheltuieli pentru angajarea pe perioada determinata (3 ani) de personal calificat:
• cheltuieli de personal pe durata proiectului (salariale si de deplasare);
• alocatie fixa pentru acoperirea cheltuielilor datorate schimbarii locului de munca in alta localitate decat cea a institutiei de unde provine personalul inalt calificat;
• achizitie de servicii de recrutare.
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv (know-how, brevete, licente, etc.).
- Cheltuieli pentru achizitia de active corporale (utilaje, instalatii si echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.

Proiectul pentru intreprinderi inovative tinere
Sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
- cheltuieli de personal (pe durata  proiectului);
- cheltuieli pentru realizarea de analize economice, planuri de afaceri;
- cheltuieli cu achizitia de servicii de consultanta si servicii suport pentru inovare;
- cheltuieli pentru cercetare contractata, servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare; 
- cheltuieli cu achizitii de cunostinte tehnice si de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pretul pietei, in cazul in care tranzactia s-a facut obiectiv si nu exista niciun element de frauda implicat;
- cheltuieli cu achizitii de utilaje, instalatii si echipamente necesare pentru realizarea proiectului;
- chletuieli pentru inchiriere de cladiri si spatii;
- cheltuieli cu obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala;
- cheltuieli cu materiale consumabile, materii prime, produse de laborator si alte produse similare necesare pentru proiect;
- cheltuieli pentru managementul proiectului;
- cheltuieli de regie implicate direct de proiect.

 

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO