Newsletter:   Inscriere

Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Data adaugarii: 2009-08-14  
Sustinere IT

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Operatiunea 311 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 314 „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”

a. Introducere

Obiectivele specific este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele de esec ale pietei – zone rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta

Scopul DMI Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” sprijina competitivitatea economica si promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea pe deplin a potentialului TIC.

Perioada generala de valabilitate: 2007 - 2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operaþiuni orientative
Operatiunea 1 - Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe
Prin intermediul acestei operatiuni se urmareste conectarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea echipamentelor conexe.

Sectoare economice
Operatiunea 1
Finantarea se poate acorda ONG-urilor si intreprinderilor mici si mijlocii din toate domeniile de activitate, cu exceptia:
- intreprinderilor ce desfasoara activitati in sectorul pescuitului si al acvaculturii, asa cum sunt definite in Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- intreprinderilor ce desfasoara activitati in domeniul productiei primare a produselor agricole enumerate in Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;
- intreprinderilor ce desfasoara activitati de procesare si marketing a produselor agricole enumerate in Anexa nr. 1 a Tratatului instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri;
• cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii  produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de agentii economici respectivi;
• cand ajutorul este conditionat de a fi cedat partial sau integral producatorilor primari (fermieri).
- ajutoarelor legate de activitatile de export catre state terte sau State Membre, mai precis ajutoarele legate in mod direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau destinate acoperirii altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarelor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor importate;
- ajutoarelor acordate intreprinderilor care desfasoara activitati in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002;
- ajutoarelor pentru achizitia de vehicule pentru transport rutier de marfa acordate intreprinderilor ce efectueaza transport rutier de marfa pentru inchiriere sau obtinere de profit;
- ajutoarelor acordate intreprinderilor in dificultate in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249 din data de 01 octombrie 2004.
- firmelor clasificate conform Codului CAEN pentru: “Industria prelucratoare”- producerea de arme si munitii, tutun, bauturi alcoolice, si pentru „Activitati bancare, financiare si de asigurari”;
- proiectelor ai caror beneficiari desfasoara activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare.

Activitati eligibile
Operatiunea 1
- Conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate proiectele);
- Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.);
- Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului;
- Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;
- Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului, achizitionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu (in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare);
- Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”;
- Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica.
- Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
- Informarea si publicitatea pentru proiect.

Operatiunea 3
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si implementarea proiectului
- Realizarea retelei de broadband
- Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare construirii si operarii infrastructurii de comunicatii electronice de broadband
- Conectarea retelei locale la retelele existente
- Achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului
- Realizarea de PAPI utilizand conexiuni broadband
- Instruirea personalului care administreaza PAPI
- Protectia Security & Risk

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 1
Solicitantul se incadreaza intr-una din urmatoarele categorii eligibile: IMM definite  conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Organizatii Non-Guvernamentale (ONG) care functioneaza conform prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Operatiunea 3
IMM-uri (operatorii si furnizori de retele publice de comunicatii electronice)

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Operaþiunea 1
Criterii de eligibilitate a beneficiarului
In cazul in care solicitantul este IMM:
- Solicitantul este inregistrat la Registrul Comertului ca societate comerciala si opereaza pe teritoriul Romaniei;
- Solicitantul este microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Solicitantul nu se afla in situatia de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;
- Solicitantul nu are debite publice restante, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugete speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
- Solicitantul nu se afla in dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul pentru recuperarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate (Jurnalul Oficial (CE)  nr. C244/01.10.2004);
- Solicitantul nu a desfasurat si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului activitati intr-unul din domeniile/sectoarele excluse;
- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial  sau in totalitate, din alte surse publice, pentru acelasi tip de activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare;
- Solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul in curs de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicita, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 Euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului „de minimis” care poate fi acordat beneficiarului pe o perioada de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul in lei). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost obtinut din surse nationale sau comunitare;
- Solicitantul inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat
- Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executata sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
- Solicitantul IMM se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le inchirieze), sa mentina investitia si sa achite taxele aferente pentru conexiunea internet broadband pentru o perioada de cel putin 36 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada;
In cazul in care solicitantul este ONG:
• Solicitantul indeplineste conditiile de constituire legala, conform prevederilor OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
• Solicitantul ONG se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le inchirieze), sa mentina investitia si sa achite taxele aferente pentru conexiunea internet broadband pentru o perioada de cel putin 60 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada ;

Conditii comune pentru solicitanti (ONG-uri sau IMM-uri):
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnari in ultimele 36 de luni, de catre nici o instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaza informatii false (in orice document, anexa);
- Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
- Solicitantul declara ca are capacitatea, prin resurse proprii sau atrase, de a acoperi diferenta dintre costul proiectului si finantarea publica, cofinantand astfel proiectul pana la rambursarea sumelor pe care le va solicita (Anexa 5a/5b). In cazul in care foloseste resurse atrase, solicitantul trebuie sa depuna o scrisoare de confort neangajanta din partea unei institutii financiare, prin care se certifica faptul ca in cazul in care va obtine finantarea din fonduri structurale, aceasta va acorda creditul;
- Solicitantul declara nu a beneficiat de conexiune  de internet broadband la standardele mentionate in Anexa cu cerintele Tehnice in ultimele 12 luni;
- Solicitantul declara nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare.

Criterii de eligibilitate a proiectului
Un proiect este eligibil daca scopul si obiectivele acestuia sunt in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare 3 si domeniului major de interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ” si respecta urmatoarele prevederi:
- proiectul contine activitati eligibile;
- durata maxima de implementare a unui proiect este de 6  luni de la semnarea contractului de finantare;
- Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- dimensiunea finantarii solicitate precum si rata de co-finantare se incadreaza in limitele specificate;
- proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita marca, tehnologie);
- proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorul de stat, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea;
- Proiectul indeplineste cerintele tehnice minime,
- Proiectul contine cheltuielile minime obligatorii

Criterii de selectie
Decizia de finantare este luata de catre Comitetul de Selectie care poate decide sa:
- aprobe proiectul fara modificarea continutului si conditiilor definite in cererea de finantare si anexele acesteia;
- aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se intampla cand o cheltuiala nu este eligibila sau nu este justificata, insa din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. Reducerea costurilor eligibile totale poate avea loc si in urma verificarii respectarii regulii „De minimis”, prin eliminarea intregii sume aferente ajutorului “De minimis”, in cazul in care valoarea totala acordata pe acest tip de ajutor depaseste plafonul. In acest caz solicitantul poate sa accepte implementarea proiectului in intregime sau sa renunte la solicitarea finantarii;
- respinga proiectul;
- poate solicita motivat reevaluarea proiectului.
Conditia de finantare a proiectului este aceea ca punctajul obtinut sa fie de minim 50 puncte, in limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte respectiv.
Obtinerea unei valori de 0 puncte pentru unul din subcriteriile mentionate in Anexa 12 presupune respingerea proiectului.
Proiectele se finanteaza in ordinea numarului de inregistrare on-line al proiectului sau al ultimei completari depuse la proiect (daca e cazul).
ATENTIE!
Finantarea proiectului este conditionata de urmatoarele elemente:
- numarul de inregistrare on-line al proiectului sau al ultimei completari depuse la proiect (daca e cazul);
- punctajul obtinut sa fie de cel putin 50 puncte, fara obtinerea unui punctaj 0 la niciunul dintre subcriterii;
- disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Operaþiunea 3
Criterii de eligibilitate a beneficiarului
- Activitatea principala inregistrata (codul NACE stabilit in conformitate cu legislatia in vigoare) este codul specificat in cadrul cererii de proiecte
- solicitantul:
• nu se afla in situatia de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu este condusa de un judecator sindic, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor, sau se afla intr-o situatie similara celor expuse anterior, in conformitate cu legea;
• nu are datorii publice restante si a onorat la timp obligatiile financiare (taxe, impozite si alte contributii la bugetul de stat, bugete speciale si bugete locale, precizate de legislatia in vigoare);
• reprezentantul legal nu a fost condamnat in ultimii 3 ani de o instanta judecatoreasca pentru motive profesionale sau pentru motive ce tin de etica profesionala;
• reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
• nu furnizeaza informatii false sau nu omite sa furnizeze informatiile solicitate mai sus;
• nu se afla in dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate (EC Official nr. C244/01.10.2004):
- in cazul unei companii cu raspundere limitata, unde mai mult de jumatate din capitalul social a disparut si mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut in ultimele 12 luni;
- in cazul unei companii unde cel putin unii dintre membri au raspundere nelimitata pentru datoriile companiei, unde mai mult de jumatate din capitalul social, potrivit bilanturilor companiei, a disparut sau mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut in ultimele 12 luni;
- oricare ar fi tipul companiei respective, in situatia in care indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru cazul de demarare a procedurilor de insolventa colectiva
- In cazul IMM-urilor infiintate in ultimii 2 ani, cel putin 50% din cheltuielile eligibile vor fi acoperite pe durata implementarii proiectului de o garantie emisa de o institutie financiara
- In cazul IMM-urilor infiintate de mai mult de 2 ani, solicitantul va avea minim 2 ani de activitate economica si profit operational in ultimii 2 ani financiari
- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului;
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat si sa functioneze pe teritoriul Romaniei;

Criterii de eligibilitate a proiectului
- Proiectul trebuie sa demonstreze coerenta cu strategia generala a Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu obiectivele specifice ale domeniului major de interventie;
- Descrierea proiectului si obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o evaluare rezonabila a proiectului propus;
- Activitatile si obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele operatiunii/domeniului major de interventie;
- Proiectul respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului si achizitiile publice. Proiectul respecta prevederile legislatiei comunitare referitoare la informare si publicitate;
- Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare (care se va mentiona in cererea de proiecte);
- Proiectul va fi implementat in zonele de esec ale pietei – zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului;
- Solicitantul trebuie sa faca dovada ca detine resurse financiare, tehnice si umane necesare implementarii proiectului;
- Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate in ghidul aplicantului;
- Proiectul trebuie sa fie implementat in Romania;
- Proiectul trebuie sa demonstreze contributia la dezvoltarea economica a zonei in care este implementat;
- Proiectul trebuie sa indeplineasca principiile specificate in „Ghidul asupra criteriilor si modalitatilor de implementare a fondurilor structurale in sprijinul comunicatiilor “electronice” (cadrul strategic, neutralitatea tehnologica, accesul liber, orientarea geografica);
- Proiectul trebuie sa ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor atat din punct de vedere al acoperirii, cat si din punct de vedere al capacitatii retelei
- Dovada proprietatii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului;
- Proiectul trebuie sa indeplineasca criteriile tehnice minime specificate in Ghidul aplicantului
- Valoarea cofinantarii solicitate precum si procentul trebuie sa nu depaseasca valorile maxim admise;

Criterii de selectie
- Relevanta/ Necesitatea proiectului (relevanta proiectului pentru obiectivele cererii de proiecte etc.)
- Capacitatea de implementare (capacitatea de management si de monitorizare a implementarii proiectului, maturitatea si calitatea proiectului, resurse de finantare alocate etc.)
- Eficienta/Eficacitatea (eficienta economica a interventiei propuse, rata de cofinantare solicitata, calitatea serviciilor, potentiali abonati, cost investitie/abonat, promovarea serviciilor etc.)
- Coerenta(coerenta intre componentele proiectului, sinergia cu alte axe propritare/programe operationale/programe nationale, set de obiective si indicatori verificabili etc.)
- Sustenabilitatea (financiara, organizationala, a efectului, scalabilitate etc.)

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile
Operatiunea 1:
- Cheltuieli de conectare la Internet broadband;
- Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive de la data conectarii;
- Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.);
- Cheltuieli pentru realizarea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului;
- Cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;
- Cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului;
- Cheltuieli pentru achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”;
- Cheltuieli privind achizitionarea solutiei de semnatura electronica;
- Cheltuieli privind achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.
Cheltuieli minime obligatorii:
- cheltuieli de conectare la Internet broadband;
- un calculator, impreuna cu sistemul de operare, pachetul software tip office si o aplicatie antivirus
- o imprimanta
- semnatura electronica
- cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – in cazul in care solicitantul nu are deja unul
ATENTIE!
Numar maxim de calculatoare finantate
Prin proiect se poate finanta un numar maxim de 10 calculatoare.
In cazul IMM-urilor, numarul calculatoarelor solicitate trebuie sa fie mai mic sau egal si decat 50% din numarul mediu de angajati din ultimul an si decat 50% din numarul de angajati din momentul depunerii proiectului.

Operatiunea 3
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru consultanta si studii
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje si echipamente
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
- Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how
- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifica
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind actiunile de formare, cu exceptia celor furnizate in cadrul proiectelor de formare specifica
- Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura

Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli nementionate la cheltuieli eligibile nu sunt eligibile, ca de exemplu:
- taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- achizitia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- costurile pentru operarea  investitiei;
- sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
- costuri de amortizare;
- contributia in natura;
- cheltuieli de leasing.


 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO