Newsletter:   Inscriere

Dezvoltarea e-economiei Data adaugarii: 2009-08-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Operatiunea 331 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”
Ghidul solicitantului - Operaţiunea 332 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”

a. Introducere

Obiective specifice:
Cel de-al treilea domeniu major de interventie („Sustinerea e-economiei”) are urmatoarele obiective specifice: 
- cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic;
- introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin pentru imbunatatirea deciziilor managementului;
- dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-lor pe piata internationala;
- extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line;

Perioada generala de valabilitate: 2007 - 2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
Operatiunile acestui domeniu major de interventie constau in sprijinirea aplicatiilor de afaceri, dupa cum urmeaza:
Operatiunea 1 - Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”
Operatiunea 2- Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  si a altor solutii on-line pentru afaceri

Activitati eligibile
Operatiunea 1
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Intreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relatiilor cu Clientii);
- Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

Operatiunea 2
Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare,  servicii de consultanta si training specializat pentru:
- Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;                 
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plata electronica);
- Implementarea de sisteme de e-learning (invatamant la distanta) pentru IMM;
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei  (Business 2 Business, Business 2 Consumer).

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 1
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatiunea 2
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Operatiunea 1
Criterii de eligibilitate ale beneficiarului
- Solicitantul este microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Sunt inregistrate la Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
- Solicitantul IMM nu se afla in situatia de insolventa, lichidare sau dizolvare conform prevederilor Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
- Nu inregistreaza debite publice restante, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare (Anexa 4);
- Nu sunt "intreprinderi in dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004);
- Solicitantul a desfasurat activitate economica si are profit din exploatare atat in  exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare cat si la momentul intocmirii situatiei semestriale a anului in curs. In acest sens se vor atasa, la Cererea de Finantare, situatiile financiare anuale si semestriale  depuse la Administratia finantelor publice;
- Solicitantul demonstreaza ca detine resursele financiare necesare pentru co-finantarea proiectului;
- Solicitantul declara ca are capacitatea, prin resurse proprii sau atrase, de a acoperi diferenta dintre costul proiectului si finantarea publica,  finantand astfel proiectul pana la rambursarea sumelor pe care le va solicita. In cazul in care foloseste resurse atrase, solicitantul trebuie sa depuna o scrisoare de confort neangajanta din partea unei institutii financiare, prin care se certifica faptul ca in cazul in care va obtine finantarea din fonduri structurale, aceasta va acorda creditul;
- Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene sau, in cazul in care a facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnari in ultimele 36 de luni, de catre nici o instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala;
- Reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv  pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene ;
- Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
OBS: In situatia in care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va prezenta la punctul 2.4 din formularul Cererii de finantare cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului, activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (fisele de post corespunzatoare, rol in organizatie, atributii etc).
- Solicitantul nu are ca domeniu de activitate unul dintre sectoarele excluse;
- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial  sau in totalitate, din alte surse publice, pentru acelasi tip de activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
- Solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul fiscal in curs  de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicita pentru cheltuielile de consultanta, audit, informare, formare profesionala si publicitate a proiectului, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 de euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat beneficiarului pe o perioada de trei ani fiscali este de 100 000 euro. Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului “de minimis” sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost obtinut din surse nationale sau comunitare;
- Solicitantul IMM se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le inchirieze), sa mentina investitia pentru o perioada de cel putin 36 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada;
- OBS: In cazul in care solicitantul depune mai multe cereri de finantare, este necesara demonstrarea surselor de finantare a tuturor proiectelor depuse, in caz contrar se vor evalua tehnico-financiar doar acele proiecte pentru care s-a demonstrat existenta surselor de finantare.
- Solicitantul declara ca nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului si pe perioada de sustenabilitate, activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si activitati care contravin bunelor moravuri, ordinii publice.

Criterii de eligibilitate a proiectului
Un proiect este eligibil daca scopul si obiectivele acestuia sunt in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare 3 si domeniului major de interventie 3 - Sustinerea e-economiei si respecta urmatoarele prevederi:
- proiectul contine activitati eligibile conform punctului 7 din prezentul ghid;
- durata maxima de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare;
- proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- dimensiunea finantarii solicitate precum si rata de co-finantare se incadreaza in limitele specificate;
- proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita marca, tehnologie);
- proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorul de stat, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea;

Criterii de selectie
- Relevanta/ Necesitatea proiectului (relevanta proiectului pentru obiectivele cererii de proiecte etc.)
- Capacitatea de implementare (capacitatea de management si de monitorizare a implementarii proiectului, maturitatea si calitatea proiectului, resurse de finantare alocate etc.)
- Eficienta/Eficacitate (eficienta economica a interventiei propuse, valoarea economica a proiectului, rata de cofinantare solicitata etc.)
- Coerenta (coerenta intre componentele proiectului, sinergia cu alte axe propritare/programe operationale, set de obiective si indicatori verificabili etc.)
- Sustenabilitatea (financiara, organizationala, a efectului, scalabilitate etc.)

Operatiunea 2
Criterii de eligibilitate ale beneficiarului
- Solicitantul este microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Sunt inregistrate la Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
- Solicitantul IMM nu se afla in situatia de insolventa, lichidare sau dizolvare conform prevederilor Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
- Nu inregistreaza debite publice restante, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
- Nu sunt "intreprinderi in dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004);
- Solicitantul a desfasurat activitate economica si are profit din exploatare atat in  exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare cat si la momentul intocmirii situatiei semestriale a anului in curs. In acest sens se vor atasa, la Cererea de Finantare, situatiile financiare anuale si semestriale  depuse la Administratia finantelor publice;
- Solicitantul demonstreaza ca detine resursele financiare necesare pentru co-finantarea proiectului;
- Solicitantul declara ca are capacitatea, prin resurse proprii sau atrase, de a acoperi diferenta dintre costul proiectului si finantarea publica,  finantand astfel proiectul pana la rambursarea sumelor pe care le va solicita. In cazul in care foloseste resurse atrase, solicitantul trebuie sa depuna o scrisoare de confort neangajanta din partea unei institutii financiare, prin care se certifica faptul ca in cazul in care va obtine finantarea din fonduri structurale, aceasta va acorda creditul;
- Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene sau, in cazul in care a facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnari in ultimele 36 de luni, de catre nici o instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala;
- Reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv  pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene ;
- Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
- OBS: In situatia in care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va prezenta la punctul 2.4 din formularul Cererii de finantare cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului, activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (fisele de post corespunzatoare, rol in organizatie, atributii etc).
- Solicitantul nu are ca domeniu de activitate unul dintre sectoarele excluse;
- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial  sau in totalitate, din alte surse publice, pentru acelasi tip de activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
- Solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul fiscal in curs  de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicita pentru cheltuielile de consultanta, audit, informare, formare profesionala si publicitate a proiectului, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 de euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat beneficiarului pe o perioada de trei ani fiscali este de 100 000 euro. Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului “de minimis” sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost obtinut din surse nationale sau comunitare;
- Solicitantul IMM se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le inchirieze), sa mentina investitia pentru o perioada de cel putin 36 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada;
- OBS: In cazul in care solicitantul depune mai multe cereri de finantare, este necesara demonstrarea surselor de finantare a tuturor proiectelor depuse, in caz contrar se vor evalua tehnico-financiar doar acele proiecte pentru care s-a demonstrat existenta surselor de finantare.
- Solicitantul declara ca nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului si pe perioada de sustenabilitate, activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si activitati care contravin bunelor moravuri, ordinii publice.

Criterii de eligibilitate a proiectului
Un proiect este eligibil daca scopul si obiectivele acestuia sunt in conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare 3 si domeniului major de interventie 3 - Sustinerea e-economiei si respecta urmatoarele prevederi:
- proiectul contine activitati eligibile conform punctului 7 din prezentul ghid;
- durata maxima de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare;
- proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- dimensiunea finantarii solicitate precum si rata de co-finantare se incadreaza in limitele specificate la punctul 9 din prezentul ghid;
- proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita marca, tehnologie);
- proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorul de stat, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea;

Criterii de selectie
- Relevanta/ Necesitatea proiectului (relevanta proiectului pentru obiectivele cererii
de proiecte etc.)
- Capacitatea de implementare (capacitatea de management si de monitorizare a mplementarii proiectului, maturitatea si calitatea proiectului, resurse de finantare alocate, parteneriat etc.)
- Eficienta/Eficacitatea (eficienta economica a interventiei propuse, valoarea economica a proiectului, rata de cofinantare solicitata etc.)
- Coerenta (coerenta intre componentele proiectului, sinergia cu alte axe propritare/programe operationale, set de obiective si indicatori verificabili, promovare serviciilor etc.)
- Sustenabilitatea (financiara, organizationala, a efectului, scalabilitate etc.)

Decizia de finantare este luata de catre Comitetul de Selectie care poate decide sa:
- aprobe proiectul fara modificarea continutului si conditiilor definite in cererea de finantare si anexele acesteia;
- aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se intampla cand o cheltuiala nu este eligibila sau nu este justificata, insa din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. Reducerea costurilor eligibile totale poate avea loc si in urma verificarii respectarii regulii „De minimis”, prin eliminarea intregii sume aferente ajutorului “De minimis”, in cazul in care valoarea totala acordata pe acest tip de ajutor de depaseste plafonul. In acest caz solicitantul poate sa accepte implementarea proiectului in intregime sau sa renunte la solicitarea finantarii;
- respinga proiectul;
- poate solicita motivat reevaluarea proiectului.
Conditia de finantare a proiectului este aceea ca punctajul obtinut sa fie de minim 50 puncte, in limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte respectiv.
Obtinerea unei valori de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile mentionate in Anexa 9 duce la respingerea proiectului.
Proiectele se finanteaza in ordinea numarului de inregistrare on-line al proiectului sau al ultimei completari depuse la proiect (daca e cazul).
ATENTIE!
Finantarea proiectului este conditionata de urmatoarele elemente:
- numarul de inregistrare on-line al proiectului sau al ultimei completari depuse la proiect (daca e cazul);
- punctajul obtinut sa fie de cel putin 50 puncte, fara obtinerea unui punctaj 0 la niciunul dintre subcriterii;
- disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Operatiunea 1
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):
• servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului; 
• servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare in procesul de achizitii.
- Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- Cheltuieli pentru achizitionarea de  aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
• cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
• cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:
• cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
• cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.
- Cheltuieli cu servicii de auditare finala a proiectului.
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.
 
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli nementionate la capitolul 8.1 nu sunt eligibile, ca de exemplu:
- taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- achizitia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- costurile pentru operarea  investitiei;
- sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
- costuri de amortizare;
- contributia in natura;
- cheltuieli de leasing.
Se recomandă asigurarea proiectului, cel putin la valoarea finantarii primite din fonduri structurale.

Operatiunea 2
- Cheltuieli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta sau periodica (exclus consultanta fiscala, juridica):
• servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului; 
• servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare in procesul de achizitii.
- Cheltuieli pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning).
- Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
- Cheltuieli pentru achizitionarea de  aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
• cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
• cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea carora poate fi necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala:
• cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
• cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.
- Cheltuieli cu servicii de auditare finala a proiectului.
- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli nementionate nu sunt eligibile, ca de exemplu:
- taxa pe valoarea adaugata, taxa de timbru verde, precum si orice alte taxe;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- achizitia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- costurile pentru operarea  investitiei;
- sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
- costuri de amortizare;
- contributia in natura;
- cheltuieli de leasing.
Se recomandă asigurarea proiectului, cel putin la valoarea finantarii primite din fonduri structurale

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO