Newsletter:   Inscriere

Energie eficienta si durabila Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice
Ghidul solicitantului - Operaţiunea Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului
Ghidul solicitantului - Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate

a. Introducere

Scopul DMI
Investitiile din cadrul DMI vor avea un impact semnificativ asupra cresterii eficientei energetice si a respectarii angajamentelor de mediu ale Romaniei, permitand de asemenea participarea pe o piata energetica competitiva in care sa se poata valorifica pozitia geografica favorabila pentru tranzitul resurselor energetice (gaz natural si petrol).

Perioada generală de valabilitate: 2007-2013.

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
Operatiunea a)Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Sectoare economice
B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor CAEN 051 Extractia carbunelui superior, 052 Extractia carbunelui inferior, 0892 Extractia turbei);
C – Industria prelucratoare (cu exceptia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentara, Diviziunii 11 Fabricarea bauturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, si a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si barci;
Toate intreprinderile din industrie care depun proiecte de cogenerare de inalta eficienta in cadrul cererii de propuneri de proiecte trebuie sa aiba inscrisa in statutul societatii pe langa codul CAEN corespunzator activitatii economice (industria extractiva sau industria prelucratoare cu exceptiile precizate mai sus) activitatea din Codul CAEN corespunzatoare Diviziunii 35: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”; aceasta se va dovedi prin extras de la Registrul Comertului

Activitati eligibile
Operatiunea a
Activitatile eligibile vizeaza investitii in:
- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
- Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului.
NOTA: Proiectele care vizeaza investitii in unitati de cogenerare de inalta eficienta a intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi) care utilizeaza exclusiv Surse Regenerabile de Energie nu sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni. Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca Solicitantul justifica faptul ca sunt absolut necesare in vederea atingerii obiectivului proiectului si in conformitate cu obiectivele operatiunea a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea a
Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune, sunt intreprinderile mari, mijlocii si mici din sectorul industrial care implementeaza proiecte care conduc la cresterea eficientei energetice si la economie de energie, asa cum sunt definite in Directiva 2006/32/EC.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
Operatiunea a
Solicitantul trebuie sa indeplineasca toate criteriile institutionale, legale si financiare conform criteriilor de eligibilitate a Solicitantului prezentate in acest ghid, astfel:
- Sa fie inregistrat ca societate comerciala conform legislatiei nationale in vigoare pe teritoriul Romaniei;
- Sa nu aiba datorii la stat privind plata taxelor si altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugete speciale si bugete locale, inclusive obligatiile de plata privind reesalonarile, conform legislatiei nationale in vigoare;
- Sa nu fie reprezentat legal de o persoana care a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de catre o instanta judecatoreasca din motive profesionale;
- Sa nu se afle intr-o stare de dificultate asa cum este definita in liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate in dificultate;
- Sa nu aiba restrictii in activitatile comerciale, in conformitate cu legea;
- Sa demonstreze ca detine resursele financiare necesare pentru cofinantarea proiectului (contributie proprie, imprumuturi bancare)3;
- Sa demonstreze ca are capacitatea de implementare a proiectului in ceea ce priveste resursele umane necesare;
- Reprezentantul legal al solicitantului sa nu fi fost sau sa nu fie condamnat printr-o hotarare definitiva in cadrul unui proces pentru frauda, coruptie, implicare in crima organizata sau orice alta activitate ilegala care poate dauna interesului financiar al Comunitatii;
- Sa nu fie declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/accord de finantare din fonduri publice, conform legislatiei in vigoare;
- Sa demonstreze prin documente ca ordinul de recuperare a ajutorului de stat a fost executat, in cazul in care este sau a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ramasa definitiva si irevocabila ;
- Sa justifice necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat;
- Sa fi desfasurat activitate economica in exercitiul financiar anterior depunerii CRF;
- Sa fi inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
Operatiunea a
- Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei
- Scopul si obiectivele proiectului propus contribuie la atingerea obiectivelor operatiunii a), prevazute in Axa prioritara 4 a POS CCE, domeniul major de interventie 1;
- Proiectul va fi implementat in urmatoarele intervale de timp:
• maxim 5 ani pentru proiectele care vizeaza cogenerarea de inalta eficienta;
• maxim 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienta energetica;
- Activitatile proiectului nu au beneficiat si nu beneficiaza de finantare din alte fonduri publice ;
- Proiectul se bazeaza pe resurse financiare, materiale sigure si libere de alte sarcini, pentru realizarea fizica a obiectivelor proiectului si mentinerea lui in functiune la parametrii considerati in studiul de fezabilitate, timp de 5 ani pentru intreprinderi mari si 3 ani pentru IMM-uri, dupa receptia finala si preluarea oficiala in operare ;
- Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului, achizitiile publice si informarea si publicitatea;
- Dimensiunea finantarii solicitate se incadreaza in plafonul maxim indicat in ghid;
- Proiectul realizeaza o economie de energie, asa cum este explicitat in grila de evaluare tehnica si financiara a proiectelor si determinata in conformitate cu bilantul energetic intocmit conform Legii nr. 199/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- In cazul proiectului care vizeaza cogenerarea de inalta eficienta, stabilirea eficientei procesului de cogenerare este realizata in conformitate cu H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 3 ;
- Tehnologiile de cogenerare propuse in proiectul care vizeaza cogenerarea de inalta eficienta vor fi cele reglementate de H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 1.
- Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei
- Scopul si obiectivele proiectului propus contribuie la atingerea obiectivelor operatiunii a), prevazute in Axa prioritara 4 a POS CCE, domeniul major de interventie 1;

Criterii de selecţie a proiectelor
Operatiunea a:
- Relevanta proiectului
Rezultata din contributia proiectului la obiectivele Axei prioritare 4, Domeniului major de interventie 1 si operatiunii a) si la obiectivele Strategiei Energetice a Romaniei 2007-2020;
- Calitatea si Coerenta proiectului
Rezultata din calitatea propunerii tehnice si financiare: obiective si activitati clare, planificarea adecvata a implementarii, coerenta obiectivelor planificate cu activitatile propuse, graficul de implementare si bugetul; identificarea riscurilor posibile si a solutiilor pentru reducerea/evitarea acestora, dupa caz, etc.
- Maturitatea proiectului
Rezultata din gradul de pregatire a proiectului, din stadiul pregatirii documentatiei tehnice, din disponibilitatea avizelor/autorizatiilor necesare, licentelor si a altor premize necesare pentru implementarea proiectului.
- Sustenabilitatea proiectului
Rezultata din capacitatea solicitantului de a asigura operarea si mentinerea in functiune la parametrii estimati in SF a instalatiilor realizate in cadrul proiectului, cel putin 3 ani pentru IMM-uri si respectiv 5 ani pentru intreprinderi mari dupa receptia finala executata in conformitate cu legea si predarea la operatorul de proces industrial, fara sprijin financiar nerambursabil.
- Capacitatea institutionala a solicitantului
Rezultata din experienta anterioara a personalului beneficiarului in implementarea de proiecte.

d. Cheltuieli eligibile şi neeligibile

Operatiunea a
- Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin „Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor”.
Delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
- cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
- cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari;
- cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
- cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
- Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).
In cazul intreprinderilor mari asa cum sunt definite prin „Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor” cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Atragem atentia in special asupra urmatoarelor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni:
- taxa pe valoare adaugata;
- achizitia si amenajarea terenului;
- contributia in natura;
- cheltuielile privind achizitia de active corporale prin leasing;
- asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
- proiectare si asistenta tehnica;
- organizare de santier;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale unui contract de leasing financiar;
- cheltuielile pentru locuinte;
- cheltuielile cu amortizarea;
- achizitia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- costurile de operare;
- provizioane;
- cheltuieli cu asigurarea pe timpul operarii;
- fondul de rulment;
- cheltuielile nedeductibile fiscal conform L. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO