Newsletter:   Inscriere

Valorificarea resurselor regenerabile de energie Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghidul solicitantului - Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasa, resurse hidroenergetice

a. Introducere

Obiective specifice
Operatiunea propusa are urmatoarele obiective:
- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare,
- diversificarea resurselor disponibile de energie ,
- capacitatile de producere vizate din zone diferite ale tarii vor conduce la cresterea angajarilor si simultan vor diversifica oferta pe piata muncii,
- diverisificarea mediului de afaceri, prin atragerea companiilor private (din tara si din strainatate), precum si a autoritatilor publice locale si centrale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.
- investitiile in domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea fabricarii, transferului si comercializarii de echipamente si tehnologii moderne in acest domeniu,
- valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la conservarea mediului prin reducerea emisiilor nocive si combaterea schimbarilor climatice.

Scopul DMI
Utilizarea energiei curate produse din resurse regenerabile, care are efecte pozitive asupra mediului si contribuie la reducerea emisiilor de CO2 si a altor gaze cu efect de sera.

Perioada generala de valabilitate: 2008-2013

b. Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative
Operatiunea - Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasa,resurse hidroenergetice (in capacitati de mica putere < 10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale si alte surse regenerabile de energie.

Activitati eligibile
Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atat pentru consumul propriu cat si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului-fie produs, fie achizitionat de pe piata, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile) si proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurse regenerabile de energie. Urmatoarele activitati prevazute in proiect sunt eligibile:
- Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor;
- Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
- Organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public);

Categorii de beneficiari eligibili
Societati comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari;
Nota: Nu sunt eligibile microintreprinderile.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
- Solicitantul este inregistrat ca societate comerciala conform cerintelor din cererea de propuneri de proiecte ( intreprindere mica, mijlocie sau mare), conform legislatiei nationale in vigoare si isi desfasoara activitatea in Romania
- Solicitantul nu se afla in dificultate in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate in dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004 Art. 2.1, punctul 10);
- Solicitantul nu are datorii la stat privind plata taxelor si altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugete speciale si bugete locale, inclusiv obligatiile de plata privind reesalonarile, conform legislatiei nationale in vigoare;
- Reprezentantul legal al Solicitantului:
• Nu a suferit condamnari definitive si irevocabile din in baza unei hotarari judecatoresti;
• Nu a fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infractiuni de frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimental intereselor financiare nationale si ale Comunitatii Europene,
- Solicitantul nu este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform legislatiei in vigoare;
- Solicitantul (in cazul intreprinderilor cu situatia financiara incheiata cel putin pe un exercitiu financiar) a inregistrat profit din exploatare pe exercitiul financiar10 anterior depunerii cererii de finantare;
- Solicitantul (in cazul intreprinderilor nou infiintate care nu pot prezenta situatia financiara pe exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare) prezinta o garantie eliberata de o institutie financiara pentru cel putin 50% din valoarea investitiilor eligibile;
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului;
- Solicitantul are capacitatea de implementare a proiectului in ceea ce priveste resursele umane necesare (CV-urile persoanelor implicate in managementul afferent implementarii proiectului, conform HG 1021/2004 si fisele de post ale acestor persoane si cerintele minime ale solicitantului);
- In cazul in care solicitantul este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ramasa definitiva si irevocabila, ordinul a fost deja executat;
- Solicitantul trebuie sa justifice necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat
- Solicitantul nu are restrictii in activitatile comerciale
- Solicitantul are activitatea pentru care se solicita finantare inregistrata conform cerintelor din prezentul Ghid Activitatea pentru care se solicita finantare este cuprinsa in domeniile de activitate inregistrate ale solicitantului (conform certificatului constatator)
- Solicitantul dovedeste calitatea de proprietar/concesionar/utilizator al terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacitatile energetice (pentru 15 ani de la data depunerii cererii de finantare) si are dreptul de constructie asupra acestuia

Criterii de eligibilitate a proiectelor
Scopul si obiectivele proiectului propus sunt in conformitate cu obiectivele operatiunii prevazute in AP 4 a POS CCE, DMI 2 si cu obiectivele Strategiei Energetice a Romaniei 2007-2020 (HG1069/2007)
- Proiectul este implementat in maxim 4 ani de la semnarea Contractului de finantare, iar perioada de implementare a proiectului nu depaseste 31 iulie 2015
- Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei;
- Activitatile proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate in prezent din alte fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiul pentru evaluarea potentialului eolian, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie)
- Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului
- Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind achizitiile publice
- Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind informarea si publicitatea;
- Proiectul are valoarea totala minima de 355 000 lei
- Valoarea maxima a finantarii solicitate din fonduri UE este de 71 000 000 lei.
- In cazul in care proiectul intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat, in cadrul proiectului trebuie sa nu se fi efectuat activitati care sa semnifice „inceperea lucrarilor” (in conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat la ajutorul investitional national regional

Criterii de selectie a proiectelor
- Relevanta proiectului -rezultata din contributia proiectului la obiectivele POS CCE/AP4/DMI 2 si la strategiile specifice nationale si regionale (relevanta tehnica, regionala, de mediu).
- Calitatea si coerenta proiectului -rezultata din calitatea propunerii tehnice si financiare: obiective si activitati clare, planificare adecvata a implementarii, coerenta obiectivelor planificate cu activitatile propuse, graficul de implementare si bugetul; identificarea riscurilor posibile si a solutiilor pentru reducerea / evitarea acestora.
- Maturitatea proiectului – rezultata din: disponibilitatea studiilor/licentelor/ autorizatiilor necesare pentru implementarea proiectului, inceperea procedurii de achizitii publice (unde este cazul) etc.
- Sustenabilitatea proiectului – rezultata din capacitatea solicitantului de a asigura operarea si mentinerea investitiei (tehnic, financiar, resurse umane) dupa punerea in functiune, fara sprijin financiar nerambursabil.
- Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului (resurse umane corespunzatoare, experienta anterioara relevanta)

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli pentru achizitia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6, alin (1)).
- Cheltuieli pentru amenajarea terenului in vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
- Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat.
Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
• cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
• cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari;
• cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
• cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
• Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).
In cazul intreprinderilor mari asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie nu sunt eligibile.
Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie sub forma de teren,
constructii, echipamente si instalatii, efectuate in vederea evacuarii energiei, sunt eligibile numai in masura in care se refera la constituirea de active imobilizate proprii.
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
- sa fie considerate active amortizabile;
- sa fi fost achizitionate de la un tert, in conditii de piata;
- sa fie incluse in categoria activelor proprii firmei si sa ramana in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari. Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci cand pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse in costul de achizitie al acestor active.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO