Newsletter:   Inscriere

Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor Data adaugarii: 2009-01-13  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile


Ghidul solicitantului - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor 

a.      Introducere

Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta crearea si modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Perioada generala de valabilitate:
2007 - 2013

b.      Tipuri de operatiuni/ Activitati eligibile 
 Activitati eligibile
   - Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;
- Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;
Aceasta activitate si cheltuielile aferente sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea proiectului este afectata de infrastructura de acces deficitara. Acest aspect va fi evaluat in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces catre structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile in limita a 10% din valoarea totala a proiectului
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
- Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse;
Echipamentele achizitionate trebuie sa fie noi.
In cazul beneficiarilor APL (si a parteneriatelor intre APL), cheltuielile cu achizitionarea echipamentelor sunt eligibile numai in limita a 50% din valoarea eligibila a proiectului.
Atentie! Proiectul devine neeligibil pentru cofinantare din fonduri structurale daca lucrarile de constructie incep sau prima comanda ferma de echipamente este facuta inainte de data la care intra in vigoare contractul de finantare.
Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa. Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor in scopul implementarii in conditii optime a proiectului.
In cadrul acestui domeniu de interventie se finanteaza numai investitii initiale. Nu sunt eligibile proiectele care implica simple investitii de inlocuire sau reabilitarea unor active fixe existente, iar lucrarile de modernizare trebuie sa conduca la cresterea valorii adaugate a acesteia.
Nu sunt eligibile spre finantare structurile de sprijinire a afacerilor in cadrul carora se desfasoara activitati de comert (e.g. centre comerciale).
Nu se acorda ajutor de stat pentru urmatoarele domenii de activitate:
- pescuit si acvacultura
- constructii de nave
- industria carboniera
- industria siderurgica
- sectorul fibre sintetice
- activitatile legate de productia primara a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene
- procesarea si marketingul produselor care imita sau substituie laptele ori a produselor din lapte, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987
 
Categorii de beneficiari eligibili

- Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei publice locale, APL) din mediul urban sau rural.
- Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat
- Camera de comert (si industrie) (CC)
- Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS)
- Societate comerciala sau societate cooperativa, din mediul urban sau rural.

c.       Criterii de eligibilitate si selectie

Eligibilitatea Solicitantului 
- Forma de constituire a solicitantului
Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei publice locale, APL) din mediul urban sau rural.
Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat
Camera de comert (si industrie) (CC)
Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS)
Societate comerciala (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale) sau societate cooperativa (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei), din mediul urban sau rural.
Societatea comerciala/cooperativa (SC) indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- Se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (inclusiv microintreprinderi) .
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral. Spre exemplu, solicitantul care depune o cerere de finantare in cursul anului 2008 trebuie sa fi desfasurat activitate cel putin incepand cu 1 ianuarie 2007.
- a obtinut profit din exploatare in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.
Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).
In acest sens, se vor atasa, la cererea de finantare, situatiile financiare (bilantul si contul de profit si pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finantare.
Nu sunt eligibile parteneriatele intre APL-CC, APL-AS, APL-SC, CC-AS, CC-SC, AS-SC.
Pentru solicitant CC/AS/SC:
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine dreptul de a desfasura in mod legal activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, respectiv de a inchiria spatiile de productie/ prestare servicii ce fac obiectul proiectului, tertilor. Aceasta conditie se va verifica in cadrul etapei precontractuale.
Daca documentele statutare ce au fost anexate, in copie, la cererea de finantare prevad deja acest drept, nu mai este necesara, in acest sens, nicio alta dovada in etapa precontractuala, documentele statutare fiind verificate doar pentru conformitatea cu originalul.
- Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
APL (si partenerii APL, unde este cazul)
a) este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 75, cu modificarile si completarile ulterioare
b) nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
c) in urma altei proceduri de achizitie publica sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de incalcare grava a contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale
d) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs)
e) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
f) a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractanta le poate dovedi
g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat *)
CC, AS, SC
a) este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
b) este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la lit. b).
d) nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul
e) in urma altei proceduri de achizitie publica sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de incalcare grava a contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractanta le poate dovedi
i) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat)
j) impotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat
k) este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004)
- Proprietatea/ concesiunea si dreptul de executie a lucrarilor de constructii asupra infrastructurii si terenului
Solicitantul (/ oricare dintre membrii APL ai parteneriatului, unde este cazul) detine titlul de proprietate asupra terenului si/sau infrastructurii, sau detine un alt act care ii confera dreptul de executie a lucrarilor de constructii.
Dreptul de executie a lucrarilor de constructii confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii , din partea autoritatii competente, autorizatia de construire.
Dovada dreptului de executie a lucrarilor de constructii asupra terenului si/sau infrastructurii se face prin actul prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca) sau printr-un contract de concesiune.
Contractul de concesiune trebuie sa stipuleze dreptul concesionarului de a executa lucrari de constructie. In caz contrar, pe langa contractul de concesiune, se va anexa, in original, o declaratie autentificata a proprietarului infrastructurii/ terenului cu privire la acceptarea efectuarii lucrarilor prevazute prin proiect asupra terenului/ infrastructurii.
Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de minim 5 ani de la data estimata a finalizarii perioadei de implementare a proiectului, sau de minim 3 ani in cazul solicitantilor care se incadreaza in categoria IMM-urilor (intreprinderi micro, mici sau mijlocii).
Exemplu: in cazul unui proiect cu o durata de implementare de 1 an, pentru care se depune o cerere de finantare in anul 2008, contractul de concesiune trebuie sa fie valabil pana in anul 2014 inclusiv (2008+1+5), respectiv 2012 (2008+1+3).
- Infrastructura si terenul ce fac obiectul proiectului indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare:
Nu sunt grevate de sarcini
Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun
- Solicitantul (/ membrii APL ai parteneriatului, unde este cazul) are (au) capacitate de implementare a proiectului
Capacitate operationala, administrativa dovedita prin capacitatea de a asigura atat resurse umane suficiente cat si resurse materiale necesare implementarii proiectului
Solicitantul va anexa la formularul cererii de finantare: CV-urile membrilor echipei de proiect si/sau fisele de post. In situatia in care posturile aferente echipei de proiect nu sunt ocupate, informatiile privind specificul acestora vor fi oferite doar de fisele de post, iar daca posturile sunt ocupate, solicitantul va anexa atat fisele de post cat si CV-urile persoanelor respective.
In situatia in care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va mentiona in formularul cererii de finantare:
- cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului,
- activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului,
- modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fisele de post corespunzatoare, rol in organizatie, atributii etc).
Capacitate financiara de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Criterii de eligibilitate a proiectelor
- Proiectul se incadreaza in categoria de operatiuni ale Axei prioritare 4, domeniul major de interventie 4.1: crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala/ locala
- Valoarea totala a proiectului
- Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.
- Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este in conformitate cu prevederile din Ghdidul solicitantului.
- Proiectul respecta legislatia in domeniul protectiei mediului, eficientei energetice, egalitatii de sanse (teme orizontale) si al achizitiilor publice.
- Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare
- Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
- Perioada de implementare a proiectului
- Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2012 .
- Locul de implementare a proiectului
- Proiectul (investitia) se realizeaza pe teritoriul Romaniei (in mediul urban sau rural).

Criterii de selectie a proiectelor
Criteriile de selectie vizeaza urmatoarele aspecte:
- Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR
Proiectul va fi evaluat avand in vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):
Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale domeniului de interventie (crearea de noi locuri de munca si atragerea investitiilor)
Oportunitatea crearii/ extinderii/ modernizarii unei structuri de sprijinire a afacerilor
Importanta proiectului pentru regiune
- Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului
Proiectul va fi evaluat avand in vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):
Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
Gradul de pregatire/maturitate a proiectului
Calitatea metodologiei de implementare a proiectului
Coerenta documentatiei tehnico-economice
Relevanta solutiei tehnice pentru proiect
Strategia de marketing si de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor
Masura in care proiectul necesita cofinantare din fonduri nerambursabile
Coerenta si realitatea bugetului proiectului
Implementarea masurilor de promovare a egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile, a eficientei energetice si a societatii informationale
Sustenabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii nerambursabile (inclusiv sustenabilitatea financiara)

d.      Cheltuieli eligibile si neeligibile

Cheltuieli eligibile
- Cheltuieli privind achizitionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia mediului:
Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.
Cheltuieli privind amenajarea terenului cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului, care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje;
Cheltuieli privind amenajarea pentru protectia mediului cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor;
- Cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati;
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii cheltuieli aferente executiei obiectivului de investitie si anume:
Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau servicii;
Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces catre structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile in limita a 10% din valoarea totala a proiectului;
Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinirea a afacerilor: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si gazului, sistemul de canalizare, telecomunicatii, cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet)
Cheltuielile aferente fiecarui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
- Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
In cazul beneficiarilor APL (si parteneriate intre APL), cheltuielile cu achizitia de echipamente sunt eligibile in limita a 50% din valoarea eligibila a proiectului.
- Cheltuieli privind organizarea de santier, lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:
Cheltuieli pentru organizarea de santier: cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj;
Cheltuieli pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: cheltuieli efectuate pentru lucrarile de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces;
- Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate prin documente justificative corespunzator si doar in limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 4 din Ordin (cheltuieli pentru constructii si instalatii si cheltuieli pentru dotarea cu echipamente), in functie de natura si complexitatea lucrarilor. Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta;

Cheltuieli neeligibile:
- taxa pe valoarea adaugata;
- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
- dezafectarea centralelor nucleare;
- achizitia de echipament second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- operarea obiectivelor de investitii

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO