Newsletter:   Inscriere

Modernizarea exploatatiilor agricole Data adaugarii: 2009-01-22  

Varianta ianuarie2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile / Sprijinul financiar

Ghidul Solicitantului - Modernizarea exploatatiilor agricole

a. Introducere

Obiectiv general:
    Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiective specifice:

1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Obiectiv operational:
Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Perioada generala de valabilitate: 2007-2013

b. Tipuri de operaatiuni/ Activitati eligibile

Operatiuni orientative

a)Îmbunãtãţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;
b)Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevãzute la capitolu"Tipuri de investiţii";
c) Creşterea calitãţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
d) Promovarea producerii şi utilizãrii durabile de energie din surse regenerabile în cadrul fermei;
e) Creşterea competitivitãţii produselor agricole prin promovarea procesãrii produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directã a acestora.

Sectoare economice
1. Sectorul agricol cuprinde:
- culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rãdãcinoase câmp);
- horticulturã (legume de grãdinã, flori, plante ornamentale, ciuperci);
- viticulturã (viţã de vie pentru vin şi struguri de masã);
- culturi permanente (fructe);
- creşterea animalelor pentru lapte;
- creşterea animalelor (excluzând laptele);
- granivore (porci şi pãsãri);
- mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).
2. Tipul de producţie cuprinde:
- produse agricole ecologice;
- produse agricole tradiţionale.

Activitãţi eligibile
- tehnice:
a) îmbunãtãţirea calitãţii produselor agricole (de exemplu: achiziţia de maşini şi utilaje care pot influenţa creşterea/scãderea conţinutului în anumite substanţe în produsele obţinute, achiziţia de instalaţii de muls şi tancuri de rãcire a laptelui care conduc la reducerea numãrului de germeni din lapte);
b) realizarea de investiţii în noi tehnologii şi îmbunãtãţirea imobilizãrilor corporale existente (de exemplu: construirea/modernizarea platformelor de dejecţii, staţii de epurare, racordare utilitãţi);
c) diversificarea producţiei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii (de exemplu: investiţii în exploataţiile care practicã agricultura ecologicã).
- economico-financiare:
a) creşterea valorii adãugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;
b)creşterea ponderii producţiei vândute pe piaţã (de exemplu: investiţii care contribuie la transformarea fermelor de semi-subzistenţã în ferme comerciale).
- de mediu
a) protejarea mediului, inclusiv reducerea emisiilor dãunãtoare şi a deşeurilor (de exemplu: epurarea apelor uzate);
b) îmbunãtãţirea securitãţii ocupaţionale;
c) adaptarea la standardele sanitar-veterinare, de igienã şi de bunãstare a animalelor, fitosanitare, ecologice şi altele (de exemplu: investiţii în padocuri, fânare, sãli de muls şi de colectare a laptelui, fose septice, bazine de purin, depozite pentru substanţe fito-sanitare);
d) sporirea oportunitãţilor de producere şi valorificare a produselor agricole care îndeplinesc standardele comunitare (de exemplu: achiziţia de echipamente pentru depozitarea produselor agricole);
e) creşterea gradului de utilizare a resurselor naturale regenerabile şi îmbunãtãţirea eficacitãţii folosirii acestora (de exemplu: achiziţionarea de instalaţii pentru utilizarea energiei din surse regenerabile).

Categorii de beneficiari eligibili
Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate şi persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care funcţioneazã în domeniul agricol, cu excepţia exploataţiilor de subzistenţã.

c. Criterii de eligibilitate şi selectie

Condiţii minime pentru acordarea sprijinului:
a) Proiectul trebuie sã respecte conformitatea cu obiectivele mãsurii, sã fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi sã demonstreze viabilitatea economicã la data dãrii în exploatare a investiţiei;
b) Beneficiarul sau responsabilul tehnic al proiectului trebuie sã dovedeascã o pregãtire profesionalã, în raport cu proiectul;
c) Beneficiarul trebuie sã declare, cã asigurã co-finanţarea investiţiei;
d) Beneficiarul trebuie sã prezinte toate avizele şi acordurile sanitar-veterinare, fitosanitare şi de mediu necesare realizãrii investiţiei în cadrul proiectului.

d. Cheltuieli eligibile şi neeligibile

Cheltuieli eligibile
i. Construirea şi/sau modernizarea clãdirilor utilizate pentru producţia agricolã la nivel de fermã, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
ii. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol,
inclusiv utilitãţi şi racorduri necesare proiectului;
iii. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de vaci lapte care se încadreazã în sistemul european al cotei de lapte;
iv. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilitãţilor în vederea respectãrii condiţiilor de mediu;
v. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,
instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
vi. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitãţii de producţie;
vii. Achiziţionarea terenurilor pentru construcţii cu scop productiv, a cãror valoare nu depãşeşte 10% din valoarea eligibilã a proiectului, stabilitã, în baza unui sistem unitar de evaluare;
viii. Înfiinţarea plantaţiilor viticole pe suprafeţe cu drept individual de replantare, drept de plantare provenit dintr-o rezervã sau a unui drept de plantare nouã;
ix. Înfiinţarea pepinierelor de viţã de vie şi pomi fructiferi;
x. Investiţii pentru producerea şi/sau utilizarea durabilã a energiei regenerabile în cadrul fermei;
xi. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente  pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, rãcire, etc;
xii. Contribuţia în naturã, conform articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi de viţã de vie, într-un procent de pânã la 20% din valoarea eligibilã a proiectului;
xiii. Costurile generale ale proiectului, reprezentând: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe de certificare, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 10% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, dacã proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 5% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
xiv. Investiţii necesare adaptãrii exploataţiilor pentru agricultura ecologicã;
xv. Investiţiile necesare realizãrii conformitãţii cu standardele comunitare.
În condiţiile finanţãrii unor investiţii complexe (investiţii care prevãd construcţii şi montaj), durata
realizãrii unui proiect nu poate depãşi trei ani.

Costurile neeligibile sunt:
i. Construcţia sau modernizarea locuinţei;
ii. Achiziţionarea de bunuri second-hand;
iii. Achiziţia de drepturi de producţie agricolã, de animale, plante anuale şi plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
iv. Achiziţionarea de teren agricol şi pentru construcţii cu scop administrativ;
v. Achiziţionarea de teren pentru construcţii în scop productiv, ce depãşeşte 10% din valoarea
vi. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de cãtre beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
vii. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
viii. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
ix. Contribuţia în naturã, cu excepţia contribuţiei pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi de viţã de vie într-un procent de peste 20% din valoarea eligibilã a proiectului;
x. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
xi. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare,  etc.
xii. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
xiii. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin mãsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţã pentru fermieri"
xiv. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente.
xv. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
xvi. Investiţii privind operaţiunile de simplã înlocuire în conformitate cu art.55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

e. Sprijinul financiar

Valoare totalã alocatã 1.318.156.777 Euro
Plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil este de 1.000.000 euro/proiect.
Plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil pentru un proiect care include şi investiţii pentru obţinerea de energie regenerabilã este de 1.500.000 euro/proiect.

Intensitatea ajutorului financiar ( %)  pe tipuri  de beneficiari.
Sprijinul public acordat în cadrul acestei mãsuri va fi cuprins între 40% -75 % din valoarea eligibilã a proiectului şi poate fi diferenţiat, astfel:

2007- 2009
 - 65% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de tinerii agricultori, sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare) în zonele prevãzute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) şi (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
- 55% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de tinerii agricultori, sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare) în celelalte zone;
- 60% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli în zonele prevãzute la
articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) şi (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, astfel:
    -de asociaţii cu personalitate juridicã, cooperative, grupuri de producãtori, constituite conform legislaţiei în vigoare şi de membrii acestora;
    -în ferme ecologice, din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor;
    -în sectorul vegetal pentru producţia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin şi orez;
    -în sectorul de creştere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine şi caprine.
- 55% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli în zonele prevãzute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) şi (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
- 50 % din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de:
    -de asociaţii cu personalitate juridicã, cooperative, grupuri de producãtori, constituite conform legislaţiei în vigoare şi de membrii acestora;
    -în ferme ecologice, din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor;
    -în sectorul vegetal pentru producţia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin şi orez;
    -în sectorul de creştere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine şi caprine.
- 45 % din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli

2007- 2010
- 75% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de producãtorii agricoli pentru implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE, astfel:
    -de asociaţii cu personalitate juridicã, cooperative, grupuri de producãtori, constituite conform legislaţiei în vigoare şi de membrii acestora;
    -în ferme ecologice, din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor;
    -în sectorul vegetal pentru producţia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin şi orez;
    -în sectorul de creştere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine şi caprine
- 70% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli pentru implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE

2010- 2013
- 60% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de tinerii agricultori sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare) în zonele prevãzute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) şi (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
- 50% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli în zonele prevãzute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) şi (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
- 50% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de tinerii agricultori sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare), în celelalte zone;
- 40% din valoarea eligibilã a investiţiei realizatã de alţi producãtori agricoli în celelalte zone.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO