Newsletter:   Inscriere

Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere Data adaugarii: 2009-01-14  

Varianta ianuarie 2009

Obiective / Perioada de valabilitate / Activitati eligibile / Beneficiari / Criterii de eligibilitate / Cheltuieli eligibile si neeligibile / Sprijinul financiar


Ghidul solicitantului - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

a. Introducere

Obiective generale:
Obiectivul general al masurii este cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Obiective specifice:
1.    Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
2.    Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
3.    Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
4.    Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Obiective operaationale:
Atingerea acestor obiective se realizeaza prin investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor pentru:
-    procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii prime, incluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si care obtin produse incluse in Anexa I;
-    procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii prime, incluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si care obtin produse neincluse in Anexa I si care fac obiectul Schemei de ajutor de stat pentru stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in Anexa I la Tratatul CE, nr. XS 13/2008;
-    procesarea si marketingul produselor forestiere, care fac obiectul Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase, nr. XS 28/2008.

Scheme de ajutor de stat: XS 13/2008 si XS 28/2008
Introducerea Schemei de ajutor de stat nr. XS 13/2008 a largit aria potentialilor beneficiari, cuprinzandu-i pe cei care proceseaza produse agricole din industria alimentara (sectoarele panificatie, dulciuri si produse zaharoase, lactate, preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice, alte produse alimentare n.c.a.) si pe cei care produc si utilizeaza energie regenerabila si biocombustibil.
De Schema de ajutor de stat nr. XS 28/2008 beneficiaza microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in Romania in domeniul valorificarii produselor lemnoase si a
produselor nelemnoase.

Perioada generala de valabilitate:2007-2013

b. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 

In cadrul masurii 123 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/sau necorporale din domeniul agricol dupa cum urmeaza:

Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole:
a)    Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b)    Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c)    Achizitionarea sau achizitionarea in leasing4 de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
d)    Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing;
e)    Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
Investitii in active necorporale:
a)    Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
b)    Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
c)    Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
d)    Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
Un proiect poate cuprinde cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.

Activitati eligibile:
Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul dintre obiectivele specifice.
Obiectivul general al masurii este cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agro-alimentare prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si indeplinirea atat a standardelor nationale cat si pe cele comunitare.
Imbunatatirea performantei generale a unitatii se realizeaza prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu, dupa cum urmeaza:
Tehnice:
a)    Imbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a produselor agricole si forestiere (de exemplu: cresterea randamentului de procesare);
b)    Crearea si/sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de pastrare, cresterea calitatii produselor);
c)    Introducerea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse, care sa satisfaca diferitele cerinte ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);
d)    Imbunatatirea productiei, procesarii si marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;
e)    Imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (de exemplu: cresterea sigurantei alimentare).
Economico – financiare:
a).    Reducerea costurilor de productie;
b).    Cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a intreprinderii;
c).    Cresterea eficientei utilizarii resurselor de productie;
d).    Imbunatatirea cooperarii orizontale intre procesatori, unitatile care furnizeaza materii prime si sectorul de desfacere;
e).    Cresterea viabilitatii economice.
De mediu si siguranta alimentara:
a).    Reducerea emisiilor poluante si a deseurilor in scopul protectiei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);
b).    Cresterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ;
c).    Imbunatatirea sigurantei la locul de munca si a conditiilor de igiena in productie;
d).    Imbunatatirea calitatii produselor prelucrate si a calitatii produselor alimentare cu respectarea cerintelor de siguranta alimentara precum si a trasabilitatii (de exemplu: investitii pentru implementarea sistemului de management al calitatii, de exemplu:ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 123 sunt persoane fizice autorizate si persoane juridice inregistrate in baza legislatiei din Romania ca microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) si alte intreprinderi, astfel:
-    Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii – definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro – definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005.
-    Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004;
-    Societati cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005;
-    Asociatii familiale1 – constituite conform Legii nr. 300/2004;
-    Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice ;
-societati comerciale - constituite conform Legii nr. 31/1990
-cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004.

c. Criterii de eligibilitate si selectie

Criterii de eligibilitate:
Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul;
Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
Beneficiarul nu trebuie sa fie in dificultate, in intelesul prevederilor din Indrumarile Comunitatii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate, astfel:
-    Pentru societatile cu raspundere limitata: in cazul in care se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si, in plus, cand mai mult de un sfert din capital s-a pierdut in ultimele 12 luni;
-    Pentru societatile pe actiuni: in cazul in care se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum apare in evidentele contabile ale societatii, si, in plus, cand mai mult de un sfert din capital s-a pierdut in ultimele 12 luni;
-    Pentru intreprinderile de orice forma juridica, atunci cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa procedurii prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
-    In situatia in care nu este indeplinita niciuna din conditiile prezentate anterior, o societate poate fi totusi considerata in dificultate daca sunt prezente caracteristicile obisnuite ale unei intreprinderi aflate in dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scaderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, scaderea fluxului de numerar, cresterea datoriilor, cresterea sarcinilor financiare, scaderea sau disparitia valorii activului net, supracapacitatea de productie.
Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura co-finantarea investitiei;
Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu in conformitate cu legislatia nationala.
In cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze.

Criterii de selectie:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mentionate mai jos. Se acorda punctaj avand in vedere urmatoarele criterii:
1.    Unitati care au programe de restructurare pana in 2009, cuprinse in anexa avizata de DG Sanco, pentru indeplinirea conformitatii cu standardele comunitare.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa se regaseasca in Anexa 1 la fisa tehnica a masurii si trebuie sa faca dovada ca are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investitia propusa face parte din acest program. Anexa 1 la fisa tehnica a masurii este publicata si in Ghidul Solicitantului.
2.    Micro-intreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduce
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa realizeze prin proiect investitii privind adaptarea la standardele comunitare in conformitate cu Anexa 2 la fisa tehnica a masurii “Descrierea standardelor comunitare in vigoare”, prezentata si in Ghidul Solicitantului. In anexa sunt prezentate regulamentele comunitare si actele normative care le transpun pe acestea si sunt indicate investitiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investitii vor fi descrise in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ in capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidentiate in bugetul indicativ.
De asemenea, solicitantul trebuie sa demonstreze cu documentele administrative eliberate pentru realizarea proiectului de catre autoritatile competente (mediu, sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar) ca va respecta standardele si ca implementarea proiectului va fi realizata pana la expirarea standardului nou introdus.
3.    Unitati din sectoarele prioritare in ordinea de prioritati prezentata mai jos:
(i)    lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua;
(ii)    cereale;
(iii)     legume, fructe si cartofi;
(iv)    seminte oleaginoase;
(v)    miere de albine;
(vi)    vin (exceptie fac investitiile care vor fi realizate incepand cu anul 2009 prin Pilonul I, Organizarea Comuna de Piata, asa cum s-a stabilit in pachetul de reforma).
4.    IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare
Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% din materia prima utilizata provine din judetul in care este amplasata investitia sau judetele limitrofe in care exista materie prima disponibila.

5.    Forme asociative constituite conform legislatiei in vigoare
Solicitantii sunt:
•    cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.566/2004;
•    societati cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005;
•    asociatii familiale /intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008 ;
•    grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta nr. 37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deserveste membrii formei asociative

6.    Sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

7.    IMM-uri care sunt atat producatoare de materie prima cat si procesatoare
Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ
ca detin exploatatii agricole si proceseaza si materie prima din productia proprie.
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola care produce
cel putin 10% din necesarul intrarilor de materie prima in unitatea de procesare .

8.    IMM-uri care proceseaza produse traditionale si asimilate
Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca proceseaza sau isi propune sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale atestate conform legislatiei in vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze si unul sau mai multe produse traditionale/vinuri cu denumire de origine controlata /cu indicatie geografica.

9.    Sa colecteze si/sau sa proceseze produse ecologice
Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca vor colecta si procesa produse ecologice atestate conform legislatiei in vigoare.
Solicitantul nu poate obtine produse ecologice daca nu proceseaza materie prima ecologica. Intreaga cantitate de materie prima si produse finite trebuie sa fie produse certificate ecologic.

ATENTIE! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza de implementare a proiectului cat si in perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii.
In caz ca, la verificarea cererilor de plata, sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

d. Cheltuieli eligibile si neeligibile

Cheltuielile eligibile:
Prin Masura 123 nu sunt finantate investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:
Pentru desfasurarea de activitati din domeniul:
-    Procesarii sfeclei de zahar care nu se incadreaza in cota alocata, precum si procesarea trestiei de zahar;
-    Procesarii tutunului;
-    Investitii pentru unitati de ecarisaj;
-    Investitii in activitatea de cercetare pentru obtinerea de noi produse si tehnologii in domeniul procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere;
-    Investitii care sprijina direct vanzarea cu amanuntul.

Investitii si costuri neeligibile:
-    Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale6 ;
-    Achizitionarea de bunuri second-hand;
-    Achizitionarea de teren;
-    TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
-    Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
-    Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
-    Costuri privind contributia in natura;
-    Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate;
-    Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
-    Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.;
-    Cheltuieli realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia costurilor generale ale proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregatirea implementarii proiectului si care constau in onorarii/tarife pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.
-    Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
-    Investitiile realizate in cadrul schemelor de sprijin prevazute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
-    Investitiile realizate de catre organizatiile de producatori din sectorul legume fructe care beneficiaza de sprijin prin Organizarea Comuna de Piata.

Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata prin cheltuielile neeligibile.

e. Sprijinul financiar

Volumul sprijinului:
Prin Masura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile in procent de pana la 50%, fondurile acordate reprezentand cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata.
Cuantumul sprijinului si plafoanele maxime ale cofinantarii publice pentru un proiect
sunt urmatoarele:
•    Pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
•    Pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti – Ilfov se limiteaza la 40% din valoarea eligibila in conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 si cu Harta de Ajutor Regional.
•    Pentru alte intreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov se limiteaza la 20% din valoarea eligibila a proiectului (conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005).
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 123 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

 
 
 
Prima pagina | Termeni si conditii | Contact
COPYRIGHT © 2019 CONSULT.RO